movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת מסלולי לימוד

ברכת ברוך שפטרני על נער בר מצוה

שאלה
מתי כבודו בירך ברכת 'ברוך שפטרנו'?
בני עולה לתורה שבוע לפני בר המצוה, עדיין אינו חייב במצוות, וממילא איני נפטר מחיוביו בשבת זו, האם לברך בבר מצוה על הכוס כפי שכתבו הרבה ספרים?
מה נהג הרב לגבי שם ומלכות? זה פולמוס רציני. הלא כן?
 
בברכה
 
צבי


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

א.      ברכת 'ברוך שפטרני' מברכים כאשר הבן מתחייב במצוות ומוכיח במעשיו שהוא גדול החייב במצוות. גם קטן יכול לעלות לעליה לתורה בשבת לפני בר המצוה, וקטן יכול לעלות ל'מפטיר' גם בגיל קטן, כפי שפסק השולחן ערוך בסימן רפ"ב, שמעיקר הדין קטן עולה גם למניין ז' הקרואים (אך בזה יש פרטי דינים, עיין במשנה ברורה שם)  לכן לא מברכים על עליית המפטיר של הקטן, אלא אם עולה באחת משבעה הקרואים ומוציא את הרבים ממש.
אך אצלנו נוהגים לברך 'ברוך שפטרני' כמו שכתב המשנה ברורה (בסימן רכה), כך: ועכשיו נהגו שלא לברך עד שעה שהנער מתפלל בצבור בתורת ש"ץ או שהוא  קורא בתורה בשבת ראשונה שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה. [והשער הציון הסביר כך: מגן אברהם ואף דמבואר לקמן ברפ"ב דקטן עולה למנין שבעה, מכל מקום להיות מקרא אינו יכול [אליה רבה]. והנה לפי המבואר שם באחרונים דמנהגנו כהיום שקטן אינו עולה לתורה כלל, ממילא כשעולה נודע לכל שנעשה בר מצוה.

ורבים נוהגים לברך בשעה שנער בר המצוה מברך ברכת הזימון בעשרה בסעודת בר המצוה, וזהו אותו העקרון, שכיון שקטן אינו מברך ברכת הזימון בעשרה, לכן מברכים ברכה זו בשעה שהוכיח שהוא גדול ומברך בזימון בעשרה.

ב.      אני ברכתי ברכה זו על בני הראשון, מיד לאחר שסיים את תפילת ערבית שלו בתור שליח ציבור בבית הכנסת (היה זה במוצאי צום תענית אסתר והמנין היה בבית הכנסת, כשהסעודה החלה רק מאוחר יותר).
אצל בני השני רציתי לברך כשסיים את ברכת הזימון שלו בסעודה, אך העשרה התפזרו חיש מהר לנסיעותיהם, ולכן בירכתי בשבת שלאחר בר המצוה, לאחר שעלה לתורה במנין הקרואים.

ג.       הרמ"א כותב כך: מי שנעשה בנו בר מצוה, יברך: בא"י אמ"ה שפטרני מעונשו של זה (מהרי"ל בשם מרדכי ובר"ר פ' תולדות), וטוב לברך בלא שם ומלכות (דעת עצמו). ואולם המשנה ברורה כתב כך: וטוב לברך בלא וכו' - משום שלא הוזכרה ברכה זו בגמרא וכן העתיק בדה"ח אמנם דעת הגר"א בביאורו דמאחר שהוזכרה ברכה זו במדרש ומהרי"ל עשה כן הלכה למעשה יש לברך בשם ומלכות ועיין בחיי אדם שכתב גם כן שהמברך לא הפסיד .

ד.      לכן, מאחר שאני נוהג באופן אישי כדעת הגר"א מוילנא כמעט בכל נושא, וגם מפני שהחיי אדם והמשנה ברורה כתבו ש'המברך לא הפסיד', בירכתי ברכה זו בשם ובמלכות.

ה.      ואמנם מנהג העולם לברך בלא שם ומלכות, ורק יחידים מברכים בשם ומלכות.

 
 
שפע ברכה למזל טוב!!!!!!!!!!
 
הרב שמואל ברוך גנוט
 

 
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19972671

אתר השבת


מאמרים אחרונים