movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

פרשת: בהר, בחוקותיי- מתכון לשלום אמיתי / אהובה קליין

השבת אנו קוראים, בע"ה, שתי פרשות: פרשת בהר ופרשת בחוקותיי.

פרשת בהר מדברת על קדושת הארץ והיא פותחת במילים:"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"
התורה חוזרת על כך גם בפסוק הבא:" ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לה'"
פעמיים התורה מדגישה כי המטרה: "שבת לה'"
"בתורת כוהנים " כתוב כשם שנאמר בשבת בראשית – "שבת לה',כך נאמר בשביעית "שבת לה' " אנו לומדים ששתי המצוות- גם שבת בראשית וגם שנת השמיטה- יש בהם שני רעיונות משותפים:

א] השבת היא קדושה בפני עצמה לקב"ה, היות והוא ברא את העולם ואין יורד מקדושתה אפילן אם אין היא נשמרת על ידי היהודי, השבת מציינת את בריאת העולם על ידי הקב"ה ומנוחתו ביום השביעי ולעד תישאר קדושה.
ב] מהשבת ניתן ללמוד שה' הוא אשר הוציאנו ממצרים: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוקיך משם..."

הרמב''ן גם מפרש: "והוא יצוונו עתה לשבות ולנוח כדי שנזכיר חסדי ה' עלינו שהוציאנו מעבדות למנוחה" גם לגבי השמיטה קיים אותו רעיון:

א] בשנה השביעית האדמה תשבות מכל מלאכה, כי עלינו לדעת שהאדמה שייכת לקב"ה והא בעל הבית היחידי.
ב] היא תשמש הפקר וכל אחד יכול לבוא וליהנות ממנה ומתוך כך אפשר להסיק שתושבי הארץ הם גרים ותושבים – הם תלויים בה', לא רק שהאדמה שייכת לבורא עולם, אלא גם אנחנו שייכים לקב"ה.

שם הפרשה: בהר= בגימטריא אור ומכאן ניתן ללמוד- שכל העולה בהר ה' - יזכה לראות אור.

פרשת בחוקותיי
הפרשה מלמדת אותנו מסר חזק: רק אם נקיים את המצוות והחוקים שניתנו לנו בתורה אזי נזכה לראות תוצאות
חיוביות- שלום ובטחון וכל טוב.

יש בפרשה שני פסוקים בעלי משמעות חזקה: "אם בחוקותיי תלכו"
ומצד שני המשפט:" אם בחוקותיי תמאסו".

השכר לקיום המצוות:" ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"
ואילו אם לא מקיימים את החוקים והמצוות ישנם תוצאות קשות:" ונתתי פני בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאכם ונסתם ואין רודף אתכם ..."
יהי רצון ועם ישראל יתעורר מתוכניות ותחליפים לשלום וייקח לתשומת ליבו את הכתוב בפרשה ויתחזק בקיום מצוות התורה וכך בע"ה הקב"ה יביא עלינו שלום:"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן"

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17965695

אתר השבת