movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת?

מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת?

רבים השואלים: הכנו הכל לכבוד השבת: מאכלים, מלבושים, הכלה כל לכבוד שבת, ומדוע השבת טופחת לנו על הפנים, כל ערב שבת מצויים מריבות, מחלוקות, קטטות בית הילדים, ויכוחים, ובקיצור – "קוה לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה בעתה".

והנראה להשיב הוא כך:

לזכות לשבת רגועה ושלוה ולהנות משפע סגולותיה ויקרת ערכה, צריך לכך זכות, ולכן נתבונן: כמה שבתות עברו עלינו בזלזול ובחילול, על כמה שבתות דרכנו בכך שלא נהגנו בהן כשורה... ובכן, כאשר מתעוררת בנו החשיקה והכיסופין להרגיש את נועם קדושת השבת, צריכים אנו להראות נאמנות לשבת ורצון עז לכבדה ולהוקירה, וזאת בכך, שהגם שהשבת תטפח לנו על הפנים – מידה כנגד מידה הוא על מה שטפחנו אנו על פניה, בכל זאת נשאר נאמנים לה בסבלנות ובהתאפקות, ובכבישת הרצונות והמידות נאיר פנינו לשבת עם כל הקושי שבדבר, והרי שבזה נכפר על בזיונה ותתרצה השבת ותתפיס על קלונה, וברצות ה' דרכי איש – ביום מן הימים, באחת השבתות, כשכבר תושלם התפיסות השבת הכועסת כביכול עלינו, אין ספק שנרוה נחת משפע סגולות תפארתה ויקרת ערך מעלותיה.

לכן, נסתבלן עוד ועוד, ונכון בכך לכפרת עוון חילול שבת שחיללנו, ונבין שעדין לא הגיעה לנו הזכות שנזכה להנות מזיו מאור פניה של השבת, ובהכנעה נשוב בתשובה שלמה על כל חילול וזלזול השבתות שחיללנו וזלזלנו, ולא נתמרד שוב לקצוף על השבת על היותה נמנעת מלהאיר לנו פניה לאחר שפגמנו בה קשות ונמרצות. ובהכנעה זו שנכנע זו שנכנע שבת אחר שבת ונשתדל לפיסה על עלבונה, אין ספק שלבסוף נזכה לראות את עצמתה וכוחה ורוב עושרה וברכתה לברכנו בברכת בני חיי ומזוני.

ונסיים בכמה מלים לעקרת הבית:

הביאי את ברכת השבת לתוך ביתך, האזרי בסבלנות עם כל לחצי הבית המוטלים עליך, השתדלי עם הכל לקבל את השבת במאור פנים, למנוע מחלוקות ומריבות עם הבעל והבנים, ובזה תזכי לא רק לעצמך – אלא גם לכל בני ביתך, בשפע ברכה והצלחה שילוו אתכם לכל ימות השבוע.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18107212

אתר השבת