movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ההבדל בין בן פקועה לנר חנוכה

ההבדל בין בן פקועה לנר חנוכה

שאלני הערב, בתחנת האוטובוס, בן עליה מישיבת כנסת יחזקאל קושיה נפלאה מאד: השו"ע פוסק שלמרות שבן פקועה א"צ שחיטה, מ"מ צריך לשוחטו מפני החשד ויש לברך על השחיטה. וצ"ע מאי שנא מנר חנוכה שמדליקו מפני החשד, שאינו מברך על הדלקתו.

וחשבתי בזה כך, דהנה נ"ח היא מצוה חיובית, שחייבו חכמים להדליק משום נס חנוכה, ועל זה , על ההדלקה משום זכרון ופרסום הנס, תיקנו ברכה, ולא תיקנו ברכה משום החשד, שעניינו משום 'והייתם נקיים'.

ומשא"כ בשחיטה שכלל אינה מצוה חיובית, אלא שאם רוצה לאכול בשר, עליו לשחוט הבהמה, וא"כ המצוה וברכתה לא ניתקנו על עצם החיוב לשחוט, שהרי אין חיוב לשחוט. אלא שהכשר האכילה היא המצוה ועליה מברכים. וא"כ הרי לולי שישחוט את הבן פקועה, לא יוכל לאוכלה, מפני החשד, וממילא עליו להכשיר את אכילתו ע"י שחיטה, וע"ז הרי תיקנו ברכה.

והיינו דאם המצוה והברכה היא על 'הכשר האכילה', אזי כשמכשיר את האכילה, לא משנה האם מוציאו מהיותו אבר מן החי או אינו זבוח או מוציאו מהחשד, (המונע ממנו לאוכלה לולי השחיטה), צריך לברך על כך.

שמואל ברוך גנוט

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17842938

אתר השבת