Home דברי הלכה
דברי הלכה
מלאכת סותר
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה

1. אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת סותר, ובעיקרה נאמרה כלפי סתירת בנין הקבוע בקרקע, אמנם גם לגבי כלים ואפילו כלים קטנים מאד יש איסור בסתירתן. שיד ס"א
2. איסור זה הוא מדרבנן בלבד, כיון שמלאכת סותר האסורה מן התורה היא רק כשסותר על מנת לבנות, ובמקרה שלפנינו אנו עוסקים כשסותר שלא על מנת לבנות, לכך אין האיסור אלא מדרבנן. שיד ס"ז
3. אמנם כלי שכבר נשבר פעם, והדביק את שבריו, בכלי כזה אין איסור סתירה אפילו מדרבנן, ואפילו לשוברו עכשיו שלא במקום השברים הקודמים מותר, וכלפי כלים אלו נאמר בגמ' שאין סתירה  בכלים. שיד א ס"ד
4. אולם יש ליזהר שלא יתכוין בשבירה לנקוב בכלי נקב יפה שישמש כפתח הכלי, כיון שבאופן כזה אין זה סתירה לחוד אלא מתקן כלי, ויש בזה איסור תורה, [וכשהנקב קטן כל כך שאינו עשוי להכניס ולהוציא, יש בו רק איסור דרבנן]. שיד א ס"ו
5. אף שאיסור זה הוא מדרבנן, אסור לעשותו אפילו לצורך שבת [כגון שיש מאכל בתוך הכלי], שלא מצינו שום איסור שבת מדרבנן שיהא מותר משום שהוא צורך שבת. שי"ד ביאור הלכה ד"ה אסור.
6. אם על ידי הסתירה עושה על הדבר שם כלי, [כגון קופסאות שימורים שלפני סתירתן אינן נחשבות כלי, כיון שאין להם בית קיבול פתוח, ומשסותרן נעשות כלי], יש בזה איסור מכה בפטיש מן התורה. שי"ד ס"ז
7. גם בכלי שכבר יש בו נקב, אסור להרחיב את הנקב, לדעת השולחן ערוך רק כשמתכוין להרחבה אסור, ולדעת הרמ"א אף כשאינו מתכוין אסור כיון שהוא פסיק רישא. שי"ד א' ס"י

 
מדיני טלטול כלי שבתוכו מוקצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה

1. כלי שמונח בה דבר מוקצה כגון "אבן", גם הקערה אסורה בטלטול, משום שהיא בסיס לדבר האסור, [ולהלן נבאר בעזרת ד' תנאי בסיס]. ש"י ז'
2. אמנם אם יש בקערה גם פירות, נמצא שהקערה הינה בסיס לדבר המותר והאסור, אם הפירות חשוביןם יותר מן המוקצה, הרי זה כאילו הכלי בסיס רק לדבר היתר, ומותרת בטלטול. ש"ט ג' ס"ט
3. אמנם מאחר שהוא מטלטל בזה גם את האבן, לכך אם יכול להשליך את הפירות מהכלי, ולחזור ולאוספם בפני עצמם, יעשה כן ולא יטלטל את הקערה עם האבן. ש"ט ג' ס"ט
4. מיהו יש ליזהר שלא יתפזרו הפירות למרחק זה מזה, כיון שבאופן זה יהיה אסור לו לאוספם, משום שזה נחשב "עובדא דחול". ש"ט סי"א
5. אם הפירות רטובים או לחים באופן שאם ישליכם ימאסו ויפסדו, יכול לטלטל את הכלי כשהאבן בתוכו, [אמנם אם הפירות מונחים בכלי בתוך שקיות נפרדות, יטלם ולא יטלטל את הכלי עם האבן]. ש"ט ג' ס"ט
6. אם יכול לנער את הכלי באופן שרק האבן יפול מתוכו, יעשה כן ולא יטלטל את האבן. ש"ט ס"י
7. אם מטלטל את הכלי משום שצריך למקום שעליו הוא מונח, לא ינער שיפול האבן שמא יפול על המקום שהוא צריך לו, [והאבן נחשב מוקצה מחמת גופו, שאסור לטלטלו אפילו לצורך מקומו], אלא יטלטל את האבן עם הקערה. ש"ט סי"ב.

 
מדיני טלטול מוקצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
1. דבר שהוא מוקצה אסור לטלטלו בשבת, אולם מותר ליגוע בו אם בנגיעה זו אינו מנענעו כלל. ש"ח מב
2. לכן מותר ליגע במנורה ובתנור וכיו"ב, אף על פי שהם מוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסבור, לפי שבנגיעה בהם אינו מנענעם כלל. ש"ח ג
3. כיום יש מנורות שמורכב עליהם מכסה שניתן להזיזו בכדי להסתיר אור המנורה, הורה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שמותר להזיז המכסה בשבת, כיון שהדבר מיועד לכך, ומחמת כן אינו נחשב כמוקצה. שולחן שלמה.
4. אמנם אם הנגיעה היא לצורך המוקצה, כגון שכופה כלי על המוקצה כדי לשומרו, נחלקו הפוסקים אם מותר ליגע בו אף בלי טלטול, דעת המגן אברהם לאסור בזה אפילו בנגיעה, ודעת המגיד משנה להתיר בו נגיעה ככל נגיעה במוקצה, וכן הכרעת הגר"א. ש"ח סי"ז ועי' ש"י ו סכ"ב
5. איסור טלטול מוקצה הוא רק כשמטלטל את המוקצה בידים, אבל אם מנענעו על ידי נפיחה ברוח הפה וכדומה מותר, שדבר זה נחשב כטלטול לאחר יד. ש"ח ג מג
6. וכן מותר ליטול דבר היתר המונח על דבר מוקצה, אף אם על ידי זה המוקצה מיטלטל, כיון שאין זה טלטול בידים אלא מן הצד לצורך דבר היתר. ש"ח ג סי"ט.

 
סחיטה שלא לצורך המשקה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
שאלה מעשית: בסעודת השבע ברכות בשבת הגישו כמנה אחרונה לפתן תפוחי עץ מבושלים. אריה שחשש כי בנו הקטן יתלכלך מהמיץ הרב של הלפתן, לקח את הפירות שבנו רצה לאכול וסחט מהם את המיץ לתוך הכיור. אחיו שישב לידו שאל אותו כיצד הוא עושה כך בשבת והרי אסור לסחוט פירות. התווכחו השניים בדין זה, ולא הגיעו לכלל הסכמה. אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: מותר. ומקור הדין: כתב השולחן ערוך (שכ, ז) לסחוט כבשים ושלקות, אם לגופם כגון שאינו צריך למים ואינו סוחטם אלא לתקנם לאכילה, אפילו סוחט לתוך קערה שאין בה אוכל מותר. וכתב המשנה ברורה (ס"ק כד) רצונו לומר שסוחטם ממשקה הצף עליהם והובלע בהם כדי לתקנם לאכילה לבד, ואין צריך למימיהן כמו שהדרך לסחוט הירק שקוראין שאלאטי"ן לאחר ששרו אותם במים. לכן אינו בכלל מפרק כלל. ואף שסוחט לתוך הקערה, ואין המשקה הולך לאיבוד, מ"מ כיון שאינו מכוין בשביל המשקה אינו בכלל מלאכה.

 
מדיני הגבהת תינוק כשבידו דבר המוקצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
1. כבר נתבאר כמה פעמים שעצים ואבנים הרי הם בכלל מוקצה מחמת גופו ואסורים בטלטול בשבת. וכמו שאסור לטלטלם בידים, כמו כן אסור לטלטלם אגב דבר אחר, כגון שמטלטל כמה דברים של היתר ועל גבם האבן. אולם לפעמים התירו חכמים משום הצורך לטלטל באופן זה, וכפי שיתבאר בסמוך.
2. תינוק שיש לו געגועין לאביו, כלומר שאם לא יטלו אביו על ידיו יתכן שיחלה התינוק, ומחזיק התינוק אבן בידיו באופן שאם ישליכו את האבן מידו יבכה התינוק, מותר לאדם להגביה את התינוק בידיו אף שעל ידי זה הוא מטלטל גם את האבן שבידו, שלא גזרו חכמים איסור טלטול מן הצד במקום שיש צער לתינוק. ש"ט א ס"ב
3. אמנם ברשות הרבים אסור להגביה את התינוק כשיש בידו דבר מה, כיון שברשות הרבים יש איסור העברת כל דבר מן התורה ואפילו אינו מוקצה, וכיון שהאב מחזיק בידיו את בנו והאבן ביד הבן, הרי זה כאילו נוטל האב את האבן עצמה. ולא התירו חכמים אלא את איסור טלטול המוקצה בחצר שהוא מדרבנן. ש"ט ס"א
4. גם במקום שהתירו הגבהת התינוק על ידיו, אם נפל האבן מידי התינוק אסור לאב להגביה את האבן וליתנה לו, כיון שלא התירו טלטול מוקצה בידים ממש, ובאופן זה שנפל יוריד האב את התינוק מידיו והתינוק בעצמו יוכל להגביה את האבן מן הקרקע, כשלאחר מכן יוכל אביו להגביהו שוב. ש"ט ס"ב
5. במקום שהתינוק מחזיק בידו מטבע, לא התירו חכמים לאב להגביהו כשהמטבע בידו, כיון שיש לחוש שמא יפול המטבע מן התינוק, ולחביבות הממון אצל האב ישכח ויגביהנו בידו. [ויעויין בחיי אדם שהוסיף שכן הוא הדין בשאר דברי ערך שיש לחוש לכך]. ש"ט א
6. יש הסוברים שאסרו חכמים אפילו לאחוז ביד התינוק כשהתינוק הולך ברגליו, כיון שיש לחוש שיאמרו האנשים שכמו שהותר לילך עמו יד ביד כך הותר להגביהו על ידיו. ויש הסוברים שבאופן זה שהאב רק אוחז ביד התינוק והולך עמו לא אסרו, ונחלקו גם האחרונים בהכרעת ההלכה בזה. ש"ט א וביאוה"ל ד"ה וי"א.
7. יש שעוררו שלפעמים תינוק נוטל דבר מוקצה בעל ערך, וחוששים שמא יאבדו, אסור ליטול יד התינוק ולנענעו כדי שיפול ממנו החפץ, כיון שטלטול כזה נחשב טלטול מן הצד, שאסרוהו חכמים במוקצה אפילו במקום הפסד. שבות יצחק יא, ב בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א. 

 
מאמרים נוספים...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > סיום >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL