Home דברי אגדה
דברי אגדה
שמירת שבת - יסוד האמונה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
רבינו ה"חפץ חיים" כותב בהקדמתו להלכות שבת, "צריך לדעת כי הרמ"ח מצוות שבתורה שהטיל השם יתברך על האדם לזוכרם ולשמרם, הוא נגד הרמ"ח אברים שבאדם, וכמו שבאברים נמצא אברים שונים יש שאין הנשמה תלויה בהם כמו היד והרגל וכדומה, שאף אם יחסרו אף שההפסד הוא רב מאוד מאוד אעפ"כ נקרא רק בשם בעל מום, ויש שעל ידי חסרונותיו אינו יכול לחיות על פני תבל, כגון שניתז ראשו או שנקרע סגור לבו ששם הוא מקור החיים, כן הוא גם כן בעניני מצוות השם יתברך שעליהן גם כן כתוב אשר יעשה האדם וחי בהם, ונאמר: כי היא חייך ואורך ימיך, ועוד פסוקים הרבה כהנה המורים לנו כי עיקר חיי הנפש לעולם הבא תלוי בקיום התורה, יש מצוות שאפילו אם פשע האדם ועבר עליהם הוא נקרא לעוה"ב רק בשם בעל מום, ויש ענינים שהם נגד הראש והלב שהם עיקר חיות נפש הקדושה, כמו האמונה בד' ובתורתו וענין שמירת שבת שהוא גם כן יסוד האמונה, שאם יחסר לו הענינים ההם כבר נסתלק כל עיקר החיות מנפשו הקדושה, וכשהוא חי בעולם הזה הוא חי רק בנפש הבהמית שלו, ולא יהיה לו במה להקים בעת התחיה.
 
חשיבות לימוד הלכות שבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
כתב רבינו החפץ חיים בהקדמתו למשנה ברורה הלכות שבת:
 
ראוי ונכון לכל ירא וחרד לדבר ד' לכונן חבורות ללמוד הלכות שבת כדי שלא יכשלו בם,
וכמבואר בילקוט שמעוני תחילת פרשת ויקהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת.
וידוע ששמירת שבת כתיקונה הוא קירוב לגאולה, כמו שאמרו חז"ל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין, שנאמר... 
 
חשמל בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה

אמרה תורה: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אמנם הזכירה התורה אש אולם הרבה מלאכות הם מכלל מלאכת הבערת האש, וכגון הדלקת נורת חשמל או מכשיר חשמלי, הרי זה בכלל מבעיר, כיון שבהדלקתו הוא מבצע למישרין את חיבור חוט החשמל המייצר אש, למעשה בפעולה זו יש חשש לאיסורים נוספים בשבת כגון מלאכת בונה ועוד, ואין כאן המקום להאריך בדבר זה שהאריכו בו הפוסקים.

אולם יש ליזהר בדבר מאד, לא להדליק חשמל ולא לכבותו, לא להדליק שום מכשיר חשמלי ואפילו פלטת שבת לחימום האוכל וכדומה, שכל זה כרוך בעשיית מלאכות האסורות מן התורה.

בהזדמנות זו ראוי להדגיש בפני כל מבקש, כי קיימים כיום שעוני שבת מתוחכמים המדליקים ומכבים תאורה ומכשירי חשמל לפי תיכנון מראש, ובהשקעה קטנה זו נוכל להתענג ביום השבת ללא חשש חילול שבת חלילה, קיימים גמח"ים מיוחדים ברחבי הארץ להתקנת שעוני שבת אלו ללא כל ריוח כספי, אפשר לקבל מידע על גמחי"ם אלו בארגון ברכת השבת פלאפון: 0527669375 ובזכות שמירת שבת קודש ניגאל במהרה בימינו.

עדכון אחרון ב-רביעי, 17 אפריל 2013 00:56
 
זהירות מכעס ומחלוקת בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה

אמרו בזוהר הקדוש: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, שבא להזהיר על הכעס והמחלוקת בשבת שהם כהבערת אש, ועל ידי השבת כולן באחדות שאין בהם כעס ומחלוקת. והנה כתוב בפרשת כי תשא לא, טו וביום השביעי שבת שבתון, ופירש רש"י מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי.

וביאר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל (שיחות מוסר שנה א' מאמר יב) שמנוחת ארעי הכוונה שמדותיו לא השתנו מיסודם, ונשאר בעצמו כמות שהוא, כעסן מבוהל ובעל מחלוקת, אלא שבפועל הוא נח כרגע מצד רוממות השבת והנשמה היתירה, זה אינו קרוי שבת שבתון, אלא רצתה התורה מנוחה של קבע, כלומר שייטיב דרכו ומדותיו לגמרי, ויעקור את מידת הכעס והמחלוקת מלבו, שלא יהיו בו אפילו בכח, זהו שבת שבתון, וכלפי זה אנו אומריעם בתפילת מנחה בשבת מנוחת אהבה ונדבה מנוחת שלום ושלוה, מנוחה שלימה שאתה רוצה בה.

 
ברכת יעקב ליהודה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה

הרמב"ן בספרו האמונה והבטחון (פרק י"א) כותב בזה"ל: יהודה היה שביעי למספר הנפשות, הלא הם: 1 אברהם 2. יצחק 3. יעקב 4. ראובן 5. שמעון 6. לוי 7. יהודה, והם כנגד שבעת ימי השבוע, נמצא שיהודה כנגד השבת, ונאמר ביהודה ותעמוד מלדת, ונאמר בשבת וישבות ביום השביעי, כלומר שבת ועמד ממלאכה. ונאמר ביהודה אתה יודוך אחיך, ובשבת אומר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה'.
ביהודה כתיב "לא יסור" שבט מיהודה ומחוקק מ"בין רגליו", רמז למילה שדוחה את השבת. ביהודה כתיב גור אריה יהודה מטרף בני עלית, כלומר טרף מזון, כלומר הסתלק עצמו מלעשות אפילו אוכל נפש, ובשבת כתיב לא תעשה כל מלאכה. ביהודה כתיב כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו, ובשבת כתיב שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו.
ביהודה כתיב אסרי לגפן עירה, כלומר יאסור אותם ממלאכה, ובשבת כתיב למען ינוח שורך וחמורך. ביהודה כתוב כבס ביין, רמז לקידוש היום על היין. ביהודה כתיב חכלילי עינים מיין, רמז לפסיעה גסה שנוטלת אחת מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, ומחזיר לה בקידושא דבי שמשי.

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > סיום >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL