Home
הליכות עולם
שאלות מעשיות בהלכות שבת, לפי פסקי המשנה ברורה, נערכו במסגרת מפעל הליכות עולם ע"י הגאון הרב רם כהן שליט"אמשחקים שפזורים בגשם
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: ילדיו של צבי שיחקו ביום שישי במרפסת הפתוחה בביתם, כשסיימו השאירו את המשחקים על הריצפה, בצהרי יום השבת החל לפתע לרדת גשם ואז נזכרו הילדים במשחקיהם הפזורים במרפסת, הם מיהרו להכניסם הביתה כדי שלא יתקלקלו מהגשמים, אולם את התוף החדש הבינו שאסור לטלטל מאחר שהוא מוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסור, צבי ניסה בכל זאת למצוא פתרון איך יוכל להכניס גם את התוף הביתה, לאחר מחשבה מעמיקה עלה במוחו רעיון להניח פרוסת עוגה על התוף, ואגב הכנסת העוגה יכניס גם את התוף. מה הדין בזה, ומדוע?

תשובה: אסור. רק בהפסד מרובה אפשר להקל ע"י עצה זו. והמקור לכך הוא ממה שכתב השו"ע "יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל, על ידי הנחת תינוק או ככר", והוסיף המשנה ברורה שכן הוא הדין גם אם נתן שאר חפצים המותרים עליהם. אלא כתב שדעה זו היא דעת הרא"ש, והרבה מהראשונים חולקיו עליו בזה, וסוברים שלא התירו חכמים לטלטל על ידי הנחת ככר או תינוק, אלא במת בלבד, ולא בשאר דברי מוקצה אף שהוא כלי. וכן הכריעו להלכה הרבה מהאחרונים. והוסיף בשער הציון בשם הגר"ז שבהפסד מרובה יש מקום להקל כהרא"ש. (ש"ח ה' סקכ"ו שעה"צ כד)

 
עט שנשכח בחולצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: כשהגיע יחזקאל לבית הכנסת, שם לב כי שכח להסיר מחולצתו את העט שכתב בה חידושי תורה סמוך לשבת, והנה אם היה מנערה מבגדו היו רבים שמים לב לכך והיו נעשים לו בזיונות, האפשרות היחידה שעמדה בפניו להנצל מבושה, היא ע"י שימשיך ללכת עם העט עוד מעט למקום צדדי, אבל בכך הרי הוא מטלטלה בדרך טלטול, הוא שלח את חבירו אל הרב שישאלנו כדת מה עליו לעשות.
תשובה: מותר הדבר, משום כבוד הבריות. כתב המשנה ברורה (שח, ס"ב) אם רבים שם, וגנאי לו לילך בלא מנעל, מותר להמשיך לילך עם המוקצה משום כבוד הבריות.
 
קערה שנשברה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: שאול העביר סמוך לשבת קערת זכוכית גדולה ובה עוגות לבית הכנסת, לצורך הקידוש שייערך שם למחרת, למרבה הצער נפלה הקערה מידו באמצע הדרך ונשברה, שאול חשש שמא ינזקו בני אדם מהשברים הללו, ולכך רצה לפנותם, אך בינתיים כבר נכנסה השבת, השברים לא היו ברשות הרבים אלא בכרמלית שאין בהם איסור טלטול ברשות הרבים, אך שאול מסתפק האם יש בזה איסור מוקצה או לא.
תשובה: שברים גדולים וניכרים, אין מותר לטלטלם אלא כלאחר יד. שברים קטנים מותר לטלטלם בטלטול גמור. ומקור הדבר מבואר בשו"ע (שח, יח) קוץ המונח ברה"ר מותר לטלטלו פחות פחות מד' אמות, ובכרמלית מותר לטלטלו להדיא, דחיישינן שמא יזוקו בו רבים, ובמקום חשש היזק הרבים לא אסרו חכמים מוקצה. והוסיף על כך המשנה ברורה (ע"ה) בשם המגן אברהם שאם היה הקוץ גדול אסור לטלטלו, כיון שבקל יכולים בני אדם ליזהר ממנו שלא יוזקו בו שהרי הוא דבר הנראה לעין. ומ"מ כתב בספר שולחן עצי שיטים שבטלטול מן הצד מותר גם בזה.
מדיני בקשת גשמים בתפילה
 
הזזת דפנות עץ לסוכה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: מנחם מכר לפני סוכות דפנות עץ לסוכה, הוא איחסן אותם בחצר ביתו, ובשבת היה צריך להוציא כסא שבשביל כך היה צריך להזיז כמה דפנות, האם הדבר מותר, ומדוע?

תשובה: אסור. לפי שכתב השולחן ערוך (שח, כו) שמותר לטלטל נסרים של בעל הבית, אבל נסרים של אומן אסור, אלא א"כ חשב מבעוד יום על כך להשתמש עמם בשבת, כגון ליתן עליהם פת לאורחים או תשמיש אחר. והוסיף על כך המשנה ברורה שנסרים של סוחרים שנתנום לאוצר אפשר שאסור גם כן לטלטלם לפי שהם מקפידים על השימוש בהם, כדי שלא יתקלקלו ויתעקמו, כדין אומן.
 
 
הוצאת תינוק שנושא עמו מכונית משחק
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: יעקב הלך בשבת לבקר את הוריו, לשם כך היה עליו לעבור בכבי שלמרבה הצער נוסעים בו בשבת, כיון שהכביש היה כביש סואן רצה יעקב להרים את בנו בן החמש על ידיו ולהעבירו את הכביש, לבנו היה בכיס מכונית משחק, והסתפק יעקב האם מותר לו לטלטל את בנו ואת מכונית המשחק שבכיסו.
תשובה: אסור. לפי שכתב המשנה ברורה (שח, קנד) המוציא תינוק וכיס תלוי בצווארו חייב, אף שהתינוק יכול לילך בעצמו, ולכך אין בו איסור דאורייתא לפי שה"חי נושא את עצמו" מכל מקום יתחייב משום הכיס שהיה עמו.

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 5 6 7 הבא > סיום >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL