Home
הליכות עולם
שאלות מעשיות בהלכות שבת, לפי פסקי המשנה ברורה, נערכו במסגרת מפעל הליכות עולם ע"י הגאון הרב רם כהן שליט"אעירוב ענבים ביין כשיתבקעו בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: ליעקב קשה מאד לשתות יין, ולכן הוא עושה בכל שנה מיץ ענבים בביתו בחבית קטנה. שנה אחת הוא מצא רק ענבים ירוקים לעשות מהם מיץ, וכיון שחשש שהמיץ יצא לבן וחיוור רצה להוסיף ענבים שחורים לחבית. רק לאחר מספר ימים כשכבר היה המיץ בחבית מוכן מצא ענבים שחורים, וכיון שהדבר היה ביום שישי בצהריים, שכח להוסיף אותם לחבית לפני שבת. בליל שבת כשניגש לקחת קצת מהמיץ החדש לקידוש נזכר בזה, וכיון שהענבים השחורים היו רכים מאד וחשש שיתקלקלו עד אחרי שבת, רצה להכניסם לחבית מיד אף שידע שיתבקעו בשבת. הוא הלך קודם לשאול בעצת רבו האם מותר להכניסם לחבית בשבת. אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: מותר. ומקור הדין: כתב השולחן ערוך (שכ, ב) אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אע"פ שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית מותר לשתותו בשבת. שכל היין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית. וכתב המשנה ברורה (ס"ק יד) כתבו האחרונים שמותר לתת ענבים בשבת בתוך היין שיבקעו ויוציאו יינם.

 
ריסוק קוביות קרח בתוך מים
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: כשחזר יעקב בשבת מהישיבה לביתו הגישו לו כוס מים עם קוביות קרח, יעקב שרצה שהקרח ימס מהר ויקרר היטב את המים לקח כפית, והחל לרסק במרץ את הקוביות שבכוס. אביו שראה במעשיו הציע לו לבדוק תחילה אם מותר להמיס באופן זה. אכן, מה הדין ומדוע?
תשובה: יש בזה שתי דעות. כתב השו"ע (שכ, ט יג) השלג והברד אין מרסקין אותם, כלומר שאסור לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיהם, אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים והוא נמוח מאליו ואינו חושש. וכתב המשנה ברורה (לג, לט) דכיון שלא עשה מעשה בידים לא גזרו בו חכמים, ויש מתירין אפילו לרסק בידים לתוך הכוס. והטעם כיון שנתערב במה שבתוך הכוס ואינו עומד בפני עצמו לא גזרו בו כלל.
 
ריסוק קוביות קרח שלא בתוך מים
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: בני משפחת כהן התארחו בשבת בבית הבראה. בסעודת הבוקר נפלה מידו של אחד המלצרים קערת פלסטיק גדולה ובה קוביות קרח. הילדים שבמקום החלו לדרוך להנאתם על קוביות קרח ולרסקם, משרצו ילדי משפחת כהן להצטרף אליהם, אמר להם אביהם כי אינו בטוח שמותר לעשות זאת בשבת. אכן מה הדין בזה ומדוע?
תשובה: אסור. מקור הדין כתוב בשו"ע (שם) השלג והברד אין מרסקין אותם, כלומר שאסור לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיהם. וכתב המשנה ברורה (לג לט) שדבר זה דומה למלאכה שבורא מים אלו ואסור מדרבנן. וטעם נוסף בדבר גזירה שמא יסחוט את הפירות העומדין למשקין.
וכתב עוד השו"ע דורס שלג ברגליו ואינו חושש. וכתב המשנה ברורה שאף אם השלג נימוח וזב על ידי זה מותר כיון שהוא אינו מתכוין לזה. והט"ז כתב כיון שהוא דבר שאי אפשר ליזהר בו לא גזרו חכמים, ושתי ההיתרים הללו לא שייכים במקרה ששל השאלה.

 
דין פירור עפר סמוך לכיסוי
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: בבנין שגר בו אליעזר התגורר גם אדם מבוגר שנהנה לספר לאליעזר על הווי החיים שלו כשהוא היה צעיר. פעם אחת סיפר לו שבילדותו כשהיה לכלוך על הקרקע שבבית, היו מכסים אותו בעפר. ובשבת היו משתמשים בעפר שהיו מייחדים אותו לפני שבת ומייחדים לו מקום. רק שבקיץ היה העפר המוכן מתקשה והרבה פעמים היה הופך לגוש. הפסיקו אליעזר בשאלת "מה הבעיה הלא הייתם יכולים לפוררו סמוך לכיסוי", שכנו שהיה תלמיד חכם החל להתווכח אתו אם מותר לפורר עפר באופן זה. אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: אסור. לפי שההיתר של לאלתר נאמר רק באוכל! מקור הדין: כתב הרמ"א (שכא, יב) שאם חותך דק בשביל לאוכלו מיד מותר, כמו שמצינו לענין מלאכת בורר שלאכול מיד מותר. וכתב המשנה ברורה (ס"ק מ"ד) שהטעם דלא שייך שם טחינה כשמחתך בסכין אלא בטוחן להניח אבל כדי לאכול מיד ודאי שמותר, שהרי לא אסרו על האדם לאכול מאכלו בחתיכות גדולות או קטנות, א"כ זהו דרך אכילתו בכך. ועוד כתב המשנ"ב שהמפרר צרור עפר חייב משום טוחן.

 
דין שריית שזיפים כדי לשתות מי השרייה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: אמו של צבי היתה רגילה בעצת הרופא  לשרות שזיפים יבשים למשך מספר שעות ואחר כך לשתות את המים, ודבר זה עזר לה להקלה מהעצירות שסבלה ממנו. פעם אחת טעם צבי את המים האלו וטעמם היה ערב לחיכו אחרי שהוסיף גם סוכר. ומידי פעם היה מכין לעצמו משקה כזה. שבת אחת הסתפק האם יכול בשבת לשרות עבורו שזיפים כעת כדי לשתות אחר כך את המים. הוא שאל את אביו לדעתו. אכן, מה הדין ומדוע?
תשובה:  הדבר אסור. ומקור הדין: כתב השולחן ערוך (שכא, יח) אין שורין את החילתית לא בפושרין ולא בצוננין שדרך לשרותו לרפואה. וכתב המשנה ברורה (ס"ק ע"א) ששותין מי השריה ליוקרא דליבא. ובבה"ל (ד"ה שדרך) הביא שהשו"ע כתב טעם שדרך לשרותו לרפואה. ובגמרא מבואר טעם שלא יעשה כדרך שעושה בחול, והחילוק בין הטעמים שאפילו אם הוא מתכוין בשרייתו לשתיה בעלמא גם כן אסור מטעם זה.

 
מאמרים נוספים...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 5 6 7 הבא > סיום >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL