Home דברי תורה הודעה משמחת
הודעה משמחת
סיפורים ומאמרים - דברי תורה ומאמרים

בס"ד

הודעה משמחת

03-6171111   02-6400000

!!!כל רגע זה עולם הבא - באפשרותך לנצל כל רגע

כעת ניתן מכל פלאפון לשמוע דברי אלוקים חיים בכל עניין

'דף היומי, פרשת השבוע, דברי חיזוק מכל הרבנים וכו

(חשוב להעביר לכל אחד (וגם לרבנים שלכם

כולנו ערבים זה לזה

עדכון אחרון ב-ראשון, 20 יולי 2014 19:20