Home דברי הלכה ההכנות לשבת
ההכנות לשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה

ההלכות שלפנינו מבוססים על דברי השו"ע והמשנה ברורה או"ח סי' ר"נ ונוהגים בכל העדות ללא חילוק.
א. יש להשכים ביום שישי בבוקר להכין צרכי שבת, ונלמד מהכתוב "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו", והבאת המן היתה מוקדם בבוקר, כמו שכתוב "וילקטו אותו בבוקר בבוקר".
ב. עדיף לקנות צרכי שבת ביום שישי, מאשר להקדים לקנותם ביום חמישי, לפי שאינו ניכר שקונה לכבוד שבת. אבל בימי שישי הקצרים טוב להקדים לקנות ביום חמישי, כדי שיספיק כל ההכנות בזמן.
ג. הזמן הראוי לכך הוא מיד אחרי התפילה, אבל אם יש לו לימוד בחבורה או שיעור קבוע אחרי התפילה, יכין צרכי שבת מיד לאחר השיעור והלימוד.
ד. אפילו אם יש לו משרתים ועוזרים רבים, ישתדל להכין בעצמו איזה דבר לצורך השבת, שמצוה בו יותר מבשלוחו.
ה. ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו, בשביל לענג את השבת.
ו. טוב לומר על כל דבר שקונה "זהו לכבוד שבת קודש" כי הדיבור פועל הרבה בקדושה.
ז. מצוה לטעום מכל התבשילים, כדי לתקנם יפה כראוי, ורמז לזה "טועמיה חיים זכו".