Home דברי הלכה הלכות קבלת שבת
הלכות קבלת שבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
ההלכות שלפנינו מבוססים על דברי השו"ע והמשנה ברורה או"ח סי' רס"ב וסי' רס"ג, ונוהגים בכל העדות ללא חילוק.
א.     יסדר שולחנו מערב שבת, בכדי שכשיבוא מבית הכנסת ימצאנו ערוך. וטוב שגם המטה שהוא ישן עליה תהיה מוצעת, וראוי שאף ביתר החדרים יכסה את השולחנות במפות לכבוד שבת קודש.
ב. ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת. וטוב שלא ילבש בשבת מכל מה שלבש כבר בחול, ואם אפשר לו טוב שיהיה לו טלית המיוחדת לשבת.
ג. אפילו אם הוא לבדו שלא בין אנשים אחרים, ילבש בגדים נאים, כי אין המלבושים לכבוד הרואים אלא לכבוד השבת.
ד. מכבוד השבת ללבוש בגדי השבת הנאים מיד לאחר שרחץ עצמו לכבוד שבת.
ה. יש אומרים שמשעת הדלקת נר שבת חלה השבת על המדליק, ולכן אשה המדליקה נרות השבת מקבלת את השבת בהדלקתה, ובשעת הצורך בלבד תוכל להתנות שאינה מקבלת בזה את השבת.
ו. כיון שבהדלקת הנרות האשה מקבלת את השבת, תתפלל תפילת המנחה קודם הדלקת הנרות, שמשעה שקיבלה שבת אינה יכולה להתפלל תפילת חול.
ז. המתפלל תפילת שבת מפלג המנחה ולמעלה, קיבל בזה שבת ואסור במלאכה, ואפילו התנה שאינו מקבל שבת לא מועיל לו.