Home דברי אגדה מעשה ברבי ישמעאל בן אלישע
מעשה ברבי ישמעאל בן אלישע
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
אמר רבי ישמעאל בן אלישע אני אקרא לאור הנר ולא אטה, פעם אחת קרא וביקש להטות, אמר: כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר קרא והטה, וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קריתי והיטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה.

ומדברי הגמרא הללו הוכיח רבינו ה"בן איש חי" בספרו שו"ת תורה לשמה (סי' ק"כ) שאדם שעבר על חטא שיש בו חיוב קרבן חטאת, שכתב הרמ"א (או"ח סי' של"ד) שיתן י"ח פשוטין לצדקה ויעלה לו לחטאת, שאין הכוונה שנפטר בזה מחיוב חטאת ואם יבנה בית המקדש בימיו לא יצטרך להביא חטאת. שאם היה כן למה הוצרך רבי ישמעאל לכתוב כן על פנקסו שיביא חטאת כשיבנה בית המקדש, ולמה לא יתן לצדקה ויפטר בזה. אלא ודאי שאין הדבר פוטר מקרבן חטאת.