Home דברי הלכה מדיני קריאת התורה והפטרה
מדיני קריאת התורה והפטרה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה

א. הנותן ספר תורה לשליח הציבור וכן המקבלו, צריך שיהיה ביד ימין, ואפילו מי שהוא איטר ישתמש לזה בימין, שטעמו של דבר לפי שהתורה הניתנה בימין, שנאמר מימינו אש דת למו. (רפ"ב סק"א שעה"צ ס"ב)
ב. מצות קריאת התורה בשבת היא מדרבנן, והיא תקנה קדומה שנתקנה על ידי משה רבינו לקרוא בתורה בשבת ובשני וחמישי שלא ישהו ג' ימים בלא תורה.
ג. בבתי כנסיות רבים מוכרים את העליות למרבה במחיר, ויש סמך מהזוהר להדר בקניית שישי, וכן עליית אחרון חביבה, אבל ח"ו להתקוטט בעבור עלייה מסויימת, שכל אותיות תורה קדושים וטהורים, כדכתיב אמרות ה' טהורות. רפ"ב סקי"ח
ד. במועדים מוציאים ספר תורה שני לקרוא בו פרשת מוסף היום, אולם בשבת אף שמקריבין בה קרבן מוסף אין מוציאין ספר תורה לקרוא פרשת מוסף, לפי שבפרשת מוסף של שבת יש רק שני פסקים, ואין מוציאין ספר תורה לקרוא בו פחות מג' פסוקים. רפ"ג א'
ה. בתוס' כתבו טעם נוסף שאין מוציאין ס"ת שני לקרוא בו את פרשת המוסף, לפי שקריאת ההפטרה היא מענינה של הקריאה בספר תורה שלפניה, ואם היו מוציאין בשבת ספר תורה שני לקרוא מוסף שבת, היו קוראין כל השבתות קריאת הפטרה שוה. רפ"ג סק"א
ו. תיקנו חכמים לקרוא הפטרה בנביא מענינה של פרשת השבוע, וטעם תקנה זו: לפי שפעם גזרו הגויים על ישראל שלא יקראו בתורה, ובמקום זאת קראו בנביא, ומאז אף על פי שבטלה הגזירה לא בטל המנהג. וקוראים תחילה בתורה ולאחר מכן בנביא. רפ"ד סק"ג
ז. הגר"א מוילנא הנהיג בקהילתו לקרוא את ההפטרה מתוך נביא הכתוב בקלף בקדושה כדין, וכך נתפשט בהרבה קהילות ואשרי חלקם. אולם גם אלו שאין להם נביאים מקלף, לא יקראו את ההפטרה מתוך החומש, אלא מתוך ספר נביא שלם. ובדיעבד אם אין להם נביא שלם, יקראו מהחומש ולא יבטלו את ההפטרה. רפ"ד סק"א