Home דברי אגדה ההכנות בערב שבת
ההכנות בערב שבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
זה לשון רבינו יונה בספר היראה: בערב שבת יטרח לסעודת שבת, ואפילו יש לו כמה עבדים יטרח הוא בעצמו לכבוד שבת הנקראת כלה ומלכה, ושקולה כנגד כל המצות, וישתדל בתקוני השבת, כמו שרבא מלח שבוטא, ולפי כוחו יקנה מעדנים לעונג שבת, ולא יאכל בע"ש מן המנחה ולמעלה פן יפסיד סעודת שבת, וסמוך לערב יערוך שולחן כסא ומנורה, ויכין הכל כוסות וקערות, ויהיה זהיר ביין לקדוש היום, ויטול צפרניו בכל ערב שבת וישחיז סכינו כמו שדרשו "והיה ביום הששי והכינו את" זה השחזת סכין, ועוד דרשו: "וידעת כי שלום אהלך" זה השחזת סכין, כי אם קהה הברזל ולא יוכל לחתוך, אין זה שלום בית. 

וירחץ פניו ידיו ורגליו בחמין לערב אחר שעשה כל צרכיו, וכל מה שיעשה יחשוב לעשות לכבוד שבת, ויוסיף מחול על הקדש, ועם חשכה ימשמש בבגדיו, וידליק בעוד השמש בראש האילנות, וכשקדש היום יתפלל של שבת, וינוח ויתענג ויסיר מלבו כל אנחה וכל מחשבה, כאלו כל מלאכתו עשויה, ויכבד שבת בכסות נקיה ושלחן ערוך כפי מה שיוכל, ויאכל שלש סעודות, אל ידבר שום דבר בחפציו הצריכים לו, אך בחפצי שמים, כי אף שאילת שלום התירו בקושי, ואל יפסיע פסיעה גסה אם לא ללכת לדבר מצוה, ולא שום טורח אל יעשה, ואל ידבר מאוהביו שמתו ומכל עגמת נפש, כללו של דבר נקרא יום עונג ומנוחה, ויוסיף מן החול על הקדש, ואל יוציא דמעה מעיניו, וישמרהו כהלכותיו ע"פ רבותינו ע"ה.