Home דברי אגדה בשבת קודש הבריאה כולה משבחת ומרוממת את הקב"ה
בשבת קודש הבריאה כולה משבחת ומרוממת את הקב"ה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
אנו אומרים בתפילת שבת: ויום השביעי משבח ואומר: מזמור שיר ליום השבת טוב להודות וכו', לפיכך יפארו ויברכו לקל כל יצוריו, אנו מבחינים בלשון זה שבשבת קודש הבריאה כולה משבחת ומרוממת את הקב"ה, לפי שיום השביעי ביסודו הוא יום שמשבח ואומר, ומהו משבח ואומר?! מזמור שיר טוב להודות! וכיון שזה הוא יסודו של היום, לפיכך על כל יצורי העולם לפאר לשבח ולרומם את הקב"ה.
בזוהר הקדוש (זו"ח י"ז) נאמר: עד שלא נברא העולם לא היה מי שיקלס להקב"ה ויכיר אותו, כיון שברא עולמו, ברא את המלאכים ואת חיות הקודש את השמים וכל צבאם, וברא את האדם, וכולם היו מוכנים לשבח ליוצרם ולפארו, אבל עדיין לא היה פאר ושבח לפניו, עד שנכנסה השבת, ושקטו כולם, ופצחו רנה ושבחה.