Home הנהגות צדיקים שבת שלום מכל הלב
שבת שלום מכל הלב
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הנהגות צדיקים
בספר מופת יחזקאל מסופר שאמר הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל להרה"צ רבי שלמה וולבא זצ"ל, קבלתי על עצמי כשהעולם בא ביום שישי בערב שבת קודש לומר שבת שלום, לאחל להם מכל הלב שבאמת תהיה זו שבת טובה עבורם.
בספר פאר הדור מסופר שפעם שלח החפץ חיים את תלמידו הגאון רבי שמואל גריינימן זצ"ל למקום מסויים בכדי לחזק שם את שמירת השבת, בעלותו לקרון הרכבת נסגר עליו לפתע דלת הקרון ונפצע באזנו, כשחזר לרבו החפץ חיים וסיפר לו את הדבר, אמר לו החפץ חיים "מקנא אני בך שנפצעת לכבוד שבת קודש".

מסופר על הרב יוסף חיים זוננפעלד זצ"ל, שפעם סיפרו לו שבאחד מבתי ירושלים מדליקין את המיחם בשבת, התפרץ מיד הגרי"ח לאותו בית ומיחה מתוך להט נשמתו בזעקות שבת היום, שבת היום, בעל הבית אמר לו: רבי, אין זה מן הנימוס להתפרץ לבית מבלי לדפוק תחילה על הדלת, השיב לו הגרי"ח: כשפורצת שרפה בבית, רק שוטה ידפוק ויחכה שיפתחו לו.