Home דברי אגדה חידוש דבר חכמה בשבת
חידוש דבר חכמה בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
כתב בספר סדר היום: כל המחדש דבר חכמה ביום השבת, נשמתו מתעטרת למעלה בכמה עטרות, והקדוש ברוך הוא, כביכול, משתעשע בה ונושק אותה ומברכה ברכה שלמה, וכן אמר בזוהר הק' על הפסוק בורא שמים חדשים וארץ חדשה, כי כל המחדש דבר ביום השבת, אותו דבר מעלין אותו לפני הקדוש ברוך הוא, ובאותם הדברים נבראים שמים חדשים וארץ חדשה. והענין על פי הפשט, דכיון שאין העולם מתקיים אלא מצד עסק התורה כמו שכתוב (ירמיה לג, כה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, כשם שכל מי שאינו עוסק בתורה מחריב את העולם, כך כל העוסק בה מחדש אותם בעבורו שמתקיימים יותר, והמחדש חדושים ביום השבת מוסיף על זה, דלא מבעיא שמקיימין אותם במה שהם אלא שמחדשים אותם מחדש ומיפין אותם בעבורו וכביכול נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ואשריו ואשרי חלקו, ועם היות שבכל יום ויום עושה רושם העוסק בתורה, המחדש דבר ביום השבת יותר ויותר מפני שהוא יום מיוחד בקדושה ומצא מין את מינו, מה שאין כן בימי החול: