Home דברי אגדה מדוע אין אליהו הנביא בא בערב שבת
מדוע אין אליהו הנביא בא בערב שבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
בגמרא מסכת פסחים יג. מבואר שאין אליהו הנביא בא בערב שבת בכדי לבשר לעם ישראל על ביאת משיח צדקינו מפני הטורח, ופירש רש"י כדי שלא יתבטלו הציבור מלהכין צרכי שבת. והקשה על כך הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל ראש ישיבת ברנוביץ בספרו קובץ שיעורים, הלא מבואר בגמ' שמותר להתענות בשבת תענית על חלום שחלם בליל שבת, ואין זה נחשב כמבטל עונג שבת משום שהתענית נחשבת כעונג עבורו כיון שעל ידי כך דעתו מתיישבת עליו, וכיון שכך הלא אין לך עונג שבת גדול מזה לכל ישראל משמחתם לקראת אליהו שיבא לבשר על ביאת הגואל, ובודאי שאין עונג זה גרוע מעונג תענית חלום, ולמה אם כן לא יבא. ואמר ליישב שהכוונה שאם זמנו לבוא בערב שבת, יקדים לבוא ביום שלפניו כדי שלא יתבטלו מהכנות השבת, וכך תרבה השמחה על ביאת משיח צדקינו בד בבד עם הכנת צורכי השבת לכבוד שבת המלכה.