Home דברי אגדה "שבת ומאכלות אסורות"
"שבת ומאכלות אסורות"
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
"שבת ומאכלות אסורות" אלו הדברים שנאמרו לנו מפיו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, כשהגענו אליו וסיפרנו לו על המהפך הגדול הקורא מידי שבוע בשבוע בהרצאותיו הרבות של הרב אמנון יצחק שליט"א, איך שרבים מעמי הארץ בכל קצוות הארץ מתעוררים לקבל עליהם עול מצוות.

שאלנו: מה הדבר ההתחלתי אותו כדאי לדרוש מהם לקבל על עצמם?! והשיב לנו מרן ראש הישיבה: "שבת ומאכלות אסורות" הן שבת היא הדגל של היהודי, כמו שנאמר "כי אות הוא ביני ובינכם", שמירת השבת מקדשת את האדם ומעלה אותו, ואחרי שהאדם יציב את הדגל בראש התורן המורה על השתייכותו לעם ה', יש את התקוה שהוא יעלה ויתעלה עוד ועוד. מאכלות אסורות הן הגורמות טמטום ואיטום הלב, כמו שכתוב "אל תטמאו בכל אלה ונטמאתם בם", ואמרו בגמ' יומא אל תיקרי ונטמאתם אלא ונטמטם בם, שהם מטמטמין לבו של האדם. אם הלב יהיה נקי בלא טמטום, יש תקוה גדולה שגם שאר מצוות התורה ינוחו על לב שכזה.