Home הליכות עולם טלטול ארון כבד
טלטול ארון כבד
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: השעון יד החדש של שמואל נפל בשבת מאחורי ארון הספרים שבסלון ביתו. כדי להוציאו היה צריך להזיז את הארון, הארון היה חזק ולא היה חשש שינזק מכך, אך כיון שהיה כבד מאד, ביקש משני אחיו שיעזרו לו. פתאום נפל לו ספק שמא ארון כבד כל כך שאין רגילות לטלטלו נחשב כמוקצה, מה הדין ומדוע.
תשובה: כתב השולחן ערוך (סימן ש"ח) כל כלי, אפילו הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כובדו. והוסיף המשנה ברורה (סק"ט) שאפילו אם הוא כבד כל כך בשיעור משוי של כמה בני אדם. לכן ההלכה במקרה שלפנינו שמותר לשמואל ואחיו להזיז את הארון, בכדי להוציא את השעון.