Home הליכות עולם האם מותר להוציא סיר ריק למרפסת
האם מותר להוציא סיר ריק למרפסת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: כשסיימו את סעודת השבת בביתו של נחום, שאלה אותו אשתו האם  מותר לה להוציא את הסיר הריק שהתבשל בו הבשר למרפסת, או שמא הוא מוקצה, אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: מותר. והנימוק לכך הוא, לפי שכתב השו"ע שכלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שמא ישבר או יגנב, אבל שלא לצורך כלל אסור לטלטלו. וכתב המשנה ברורה שקדרה שמלאכתה הוא לבישול ורק לפעמים משתמשים בה להחזיק מים או פירות, הרי היא גם כן בכלל כלי שמלאכתה לאיסור, אם לא שיש בה קצת מהתבשיל. והוסיף הביאור הלכה בזה שלענין קדירה נראה שאף אחר שפינו ממנה את התבשיל לגמרי, מכל מקום אם היא עומדת בבית מותר לטלטלה ולסלקה לחוץ, כיון שהוא כגרף של רעי. [וכן פשוט שאם צריך למקומה מותר לטלטלה]. (ש"ח ד' משנ"ב סק"כ וביאוה"ל שם)