Home הליכות עולם האם כסא שהושלך הוא מוקצה?
האם כסא שהושלך הוא מוקצה?
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: בשבת הגדול כשהלך אברהם ברחוב, מצא מושב של כסא שהשליכוהו ברחוב, כיון שיומיים קודם לכן נשבר מושב הכסא בביתו רצה אברהם לקחתו, אך הסתפק האם הוא מוקצה או לא. מה הדין, ומדוע?
תשובה: אכן חששו מוצדק והמושב הוא מוקצה. המקור לכך הוא מה שכתב השו"ע "חתיכת חרס שנשברה בחול מכלי וראויה לכסות בה כלי, מותר לטלטלה, אפילו במקום שאין כלים מצויים שם לכסותה בה, ואם זרקה לאשפה מבעוד יום, אסור לטלטלה, כיון שבטלה מהיות עוד כלי". וכתב בביאור הלכה שנראה שמה שהזכיר השו"ע שזרקה לאשפה אינו בדווקא לאשפה, אלא אפילו אם זרקה מפתח ביתו לרחוב הרי זה אסור. (שח ז', ביאוה"ל לאשפה)