Home הליכות עולם משחקים שפזורים בגשם
משחקים שפזורים בגשם
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: ילדיו של צבי שיחקו ביום שישי במרפסת הפתוחה בביתם, כשסיימו השאירו את המשחקים על הריצפה, בצהרי יום השבת החל לפתע לרדת גשם ואז נזכרו הילדים במשחקיהם הפזורים במרפסת, הם מיהרו להכניסם הביתה כדי שלא יתקלקלו מהגשמים, אולם את התוף החדש הבינו שאסור לטלטל מאחר שהוא מוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסור, צבי ניסה בכל זאת למצוא פתרון איך יוכל להכניס גם את התוף הביתה, לאחר מחשבה מעמיקה עלה במוחו רעיון להניח פרוסת עוגה על התוף, ואגב הכנסת העוגה יכניס גם את התוף. מה הדין בזה, ומדוע?

תשובה: אסור. רק בהפסד מרובה אפשר להקל ע"י עצה זו. והמקור לכך הוא ממה שכתב השו"ע "יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל, על ידי הנחת תינוק או ככר", והוסיף המשנה ברורה שכן הוא הדין גם אם נתן שאר חפצים המותרים עליהם. אלא כתב שדעה זו היא דעת הרא"ש, והרבה מהראשונים חולקיו עליו בזה, וסוברים שלא התירו חכמים לטלטל על ידי הנחת ככר או תינוק, אלא במת בלבד, ולא בשאר דברי מוקצה אף שהוא כלי. וכן הכריעו להלכה הרבה מהאחרונים. והוסיף בשער הציון בשם הגר"ז שבהפסד מרובה יש מקום להקל כהרא"ש. (ש"ח ה' סקכ"ו שעה"צ כד)