Home דברי הלכה הלכות הזכרת גשמים בתפילה
הלכות הזכרת גשמים בתפילה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
הלכות הזכרת גשמים בתפילה
1. מתפילת מוסף של שמיני עצרת, מתחילים להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילה, ותיקנו חכמים להזכיר זאת בברכה שניה, שהיא ברכת תחיית המתים, לפי שהגשם הם חיים לעולם. (קי"ד א' ס"א)
2. מי שלא הזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, אם נזכר קודם סיום הברכה, כלומר שלא אמר עדיין ברוך אתה ד', יחזור ויזכיר את הגשם במקום שנזכר, וימשיך את הברכה היכן שהוא אוחז. (קי"ד ו' ביאוה"ל ד"ה אין מחזירין)
3. אם נזכר לאחר שאמר ונאמן אתה להחיות מתים, יזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, ויאמר שוב ונאמן אתה להחיות מתים כדי שתהא מעין החתימה סמוך  לחתימה. (קי"ד סכ"ט)
4. אם נזכר לאחר שהזכיר תיבת ה', יסיים ויאמר למדני חוקיך, ולאחר מכן יזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם ונאמן אתה להחיות מתים וכו'. (קי"ד סל"ב ועי' ביאוה"ל)
5. אם נזכר לאחר שסיים את הברכה ואמר מחיה המתים, יזכיר מיד בתוך כדי דיבור משיב הרוח ומוריד הגשם בלא חתימה, ויתחיל ברכת אתה קדוש. (קי"ד ו' ס"ל סל"א, ועי' היטב ביאוה"ל ד"ה בלא חתימה)
6. אם נזכר אחר שהתחיל ברכת אתה קדוש, ואפילו אמר רק תיבת אתה בלבד, [וכן אם אמר תיבת נקדש של קדושה], אם אמר "מוריד הטל" אינו צריך לחזור, ואם לא אמר "מוריד הטל" צריך לחזור לתחילת תפילת העמידה, כיון שג' הברכות הראשונות נחשבות כברכה אחת, כיון שענינם להסדיר שבח לפני הקב"ה קודם ששואל על צרכיו. (קי"ד ה' ו' סכ"ח סל"ג)
7. אם מסתפק אם הזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, עד שלשים יום מזמן שמתחילין להזכירו, הרי זה בחזקת שלא הזכיר, ולאחר מכן הרי זה בחזקת שהזכיר. ואם אמר תשעים פעם ברציפות אתה גיבור עד מוריד הגשם, הרי זה הרגיל את עצמו לדבר, ומכאן ואילך אם יסתפק הרי הוא בחזקת שהזכיר. (קי"ד ח' ט')
8. מי שהיה ברור לו שבאמצע תפילתו עמד להזכיר את הגשם כדין, ואחר זמן נפל ספק בלבו אם אכן הזכיר, אם נפל לו הספק מיד אחר התפילה, דינו כנ"ל, ואם נפל לו הספק לאחר מכן, יש לתלות שהזכיר כדין כיון שעמד לעשות כן בתחילת תפילתו. (קי"ד סל"ח)