Home הליכות עולם עט שנשכח בחולצה
עט שנשכח בחולצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: כשהגיע יחזקאל לבית הכנסת, שם לב כי שכח להסיר מחולצתו את העט שכתב בה חידושי תורה סמוך לשבת, והנה אם היה מנערה מבגדו היו רבים שמים לב לכך והיו נעשים לו בזיונות, האפשרות היחידה שעמדה בפניו להנצל מבושה, היא ע"י שימשיך ללכת עם העט עוד מעט למקום צדדי, אבל בכך הרי הוא מטלטלה בדרך טלטול, הוא שלח את חבירו אל הרב שישאלנו כדת מה עליו לעשות.
תשובה: מותר הדבר, משום כבוד הבריות. כתב המשנה ברורה (שח, ס"ב) אם רבים שם, וגנאי לו לילך בלא מנעל, מותר להמשיך לילך עם המוקצה משום כבוד הבריות.