Home הליכות עולם קערה שנשברה
קערה שנשברה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: שאול העביר סמוך לשבת קערת זכוכית גדולה ובה עוגות לבית הכנסת, לצורך הקידוש שייערך שם למחרת, למרבה הצער נפלה הקערה מידו באמצע הדרך ונשברה, שאול חשש שמא ינזקו בני אדם מהשברים הללו, ולכך רצה לפנותם, אך בינתיים כבר נכנסה השבת, השברים לא היו ברשות הרבים אלא בכרמלית שאין בהם איסור טלטול ברשות הרבים, אך שאול מסתפק האם יש בזה איסור מוקצה או לא.
תשובה: שברים גדולים וניכרים, אין מותר לטלטלם אלא כלאחר יד. שברים קטנים מותר לטלטלם בטלטול גמור. ומקור הדבר מבואר בשו"ע (שח, יח) קוץ המונח ברה"ר מותר לטלטלו פחות פחות מד' אמות, ובכרמלית מותר לטלטלו להדיא, דחיישינן שמא יזוקו בו רבים, ובמקום חשש היזק הרבים לא אסרו חכמים מוקצה. והוסיף על כך המשנה ברורה (ע"ה) בשם המגן אברהם שאם היה הקוץ גדול אסור לטלטלו, כיון שבקל יכולים בני אדם ליזהר ממנו שלא יוזקו בו שהרי הוא דבר הנראה לעין. ומ"מ כתב בספר שולחן עצי שיטים שבטלטול מן הצד מותר גם בזה.
מדיני בקשת גשמים בתפילה