Home דברי הלכה מדיני בקשת גשמים בתפילה
מדיני בקשת גשמים בתפילה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה

1. בארץ ישראל מתחילין לבקש "ותן טל ומטר לברכה" בברכת ברך עלינו בז' לחודש חשון, ואם לא אמר זאת מחזירין אותו, וכפי שיתבאר בסמוך. ואפילו אם לא הזכיר בליל ז' בחשון ג"כ חוזר. קיז א' ס"ו
2. אם לא אמר "ותן טל ומטר", ונזכר קודם סיום הברכה, יחזור ויאמר ותן טל ומטר לברכה, וטוב שיחזור למקום ותן טל ומטר וימשיך כסדר הברכה, כדי לבקש על הגשמים לפני שיאמר ושבענו מטובה. קיז סי"ט
3. אם נזכר לאחר שכבר אמר ברוך אתה ה', יאמר תיכף ומיד למדני חוקיך, ויחזור לומר ותן טל ומטר וימשיך כסדר הברכה.  ואם נזכר לאחר שאמר ברוך אתה ה' מברך השנים, יאמר ותן ותן טל ומטר לברכה בברכת שומע תפילה, שהיא הברכה המתוקנת לשאול בה כל הבקשות. קי"ז ה', סט"ו עיי"ש.
4. אם נזכר אחר שסיים ברכת שומע תפילה, כל זמן שלא התחיל ברכת רצה, יאמר במקומו ותן טל ומטר לברכה ויתחיל ברכת רצה. קי"ז ה'
5. אבל אם נזכר לאחר שהתחיל ברכת רצה, כל זמן שלא סיים תפילתו [ולהלן יתבאר מתי נחשב סיום התפילה], יחזור לברכת ברך עלינו ויבקש על הגשמים, וימשיך משם והלאה שוב כסדר התפילה. קי"ז ה'
6. ואם נזכר רק לאחר שסיים תפילת העמידה, צריך לחזור שוב על כל תפילה העמידה. שם
7. מה נחשב סוף התפילה: מיד כשאומר "יהיו לרצון אמרי פי וכו'", נחשב כסוף התפילה, אבל אם אמר "אלקי נצור" ולא אמר עדיין "יהיו לרצון אמרי פי", הרי הוא נחשב עדיין כעומד בתפילה ויחזור רק לברכת ברך עלינו. קי"ז ה' סי"ח, ועי' קכ"ב א' ב'.