Home הליכות עולם הזזת דפנות עץ לסוכה
הזזת דפנות עץ לסוכה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: מנחם מכר לפני סוכות דפנות עץ לסוכה, הוא איחסן אותם בחצר ביתו, ובשבת היה צריך להוציא כסא שבשביל כך היה צריך להזיז כמה דפנות, האם הדבר מותר, ומדוע?

תשובה: אסור. לפי שכתב השולחן ערוך (שח, כו) שמותר לטלטל נסרים של בעל הבית, אבל נסרים של אומן אסור, אלא א"כ חשב מבעוד יום על כך להשתמש עמם בשבת, כגון ליתן עליהם פת לאורחים או תשמיש אחר. והוסיף על כך המשנה ברורה שנסרים של סוחרים שנתנום לאוצר אפשר שאסור גם כן לטלטלם לפי שהם מקפידים על השימוש בהם, כדי שלא יתקלקלו ויתעקמו, כדין אומן.