Home הליכות עולם הוצאת תינוק שנושא עמו מכונית משחק
הוצאת תינוק שנושא עמו מכונית משחק
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: יעקב הלך בשבת לבקר את הוריו, לשם כך היה עליו לעבור בכבי שלמרבה הצער נוסעים בו בשבת, כיון שהכביש היה כביש סואן רצה יעקב להרים את בנו בן החמש על ידיו ולהעבירו את הכביש, לבנו היה בכיס מכונית משחק, והסתפק יעקב האם מותר לו לטלטל את בנו ואת מכונית המשחק שבכיסו.
תשובה: אסור. לפי שכתב המשנה ברורה (שח, קנד) המוציא תינוק וכיס תלוי בצווארו חייב, אף שהתינוק יכול לילך בעצמו, ולכך אין בו איסור דאורייתא לפי שה"חי נושא את עצמו" מכל מקום יתחייב משום הכיס שהיה עמו.