Home הליכות עולם חלוקת רווחים בין שותף יהודי ושותף גוי
חלוקת רווחים בין שותף יהודי ושותף גוי
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: שמעון ירד מהארץ והשתקע ב'ניו יורק', שם פתח חנות למכירת בגדים בשותפות עם גוי שהכיר. שניהם ניהלו ביחד את העסק ושהו שם יחד כל יום, לפני כשנה, חלה התעוררות אצל שמעון והוא התחיל לחזור למקורות. אחד הדברים הראשונים שעשה שמעון היה להוגיע לשותפו הגוי שהוא לא יופיע יותר לעבוד בשבת, ומצידו שיסגרו את העסק בשבת. שותפו לא סמך על הידיעה אולם המשיך להופיע כרגיל בעסק בשבת. בתום שנת הכספים כשישבו לחלק את הרווחים, הציע השותף לחלק בשווה, ותהה שמעון האם מותר לו לקחת את חלק הרווחים שנוצרו כתוצאה מהמכירות בשבתות (כשידוע מהו הפדיון היומי) ופנה להתיעץ עם הרב מה הדין ומדוע?

תשובה: מותר. כתב הרמ"א (בענין חלוקת רווחים של שותפים ישראל וא"י על צדדי ההיתר והאיסור): 'וי"א: שכל זה לא מיירי אלאבשותפות שכל אחד עוסק ביומו (ב"י) אבל כששניהם עוסקים ביחד כל ימי החול ובשבת עסק האינו יהודי לבדו מותר לחלוק עמו כל השכר דאינו יהודי אדעתיה דנפשיה קא עביד ואין הישראל נהנה במלאכתו בשבת'. ר"ל: דהנאתו היא רק הנאה דממילא, אבל אין הא"י עושה מלאכה בשביל להנאתו דלהוי שלוחו בזה, כיון דאין מוטל כלל על הישראל לעשות בשבת. ומ"מ לא יטול שכר שבת כי אם בהבלעה עם שאר ימים, דאל"ה מחזי כשכר שבת. (רמה א, מ"ב סקי"א וסקי"ב).