Home הליכות עולם פינוי אשפה
פינוי אשפה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: לאחר סיום שביתת עובדי התברואה ביום חמישי, חשב ראש עירית 'גני טללים' שמין הראוי לפנות את הזבל שנצטבר שמין הראוי לפנות את הזבל שנצטבר בחצרות הבתים, ועל מנת לזרז את הפינוי שכר בקבלנות חברה בבעלות אינו יהודי שכל פועליה א"י. הגוי העומד בראש חברת הנקיון החליט לנקות הזבל גם בשבת. כשנודע הדבר לראש העיריה, חשש לתגובות התושבים החרדים שבעירו, ואחרי שהתייעץ עם מביני דבר, פרסם שיפנו את הזבל גם בשבת ע"י חברה בבעלות א"י שקבלה על עצמה את הפנוי בקבלנות. כשנודע הדבר לראשי הקהילה החרדית פנו מיד לרבנים להתייעצות מה עליהם לעשות. אכן, מה הדין ומדוע?
 תשובה: בכה"ג נראה שאין איסור בדבר. אמנם כתב המ"ב: 'דאסור לשכור אינו יהודי בקבלנות לפנות זבלו מחצר והוא עושה בו בשבת דהוא מתקן החצר בזה והוא בכלל מלאכת מחובר'. והנה הזבל הנמצא אצלנו אינו על הקרקע אלא נמצא במיכלים או בשקיות פלסטיק, ואין לו דין מחובר. והמג"א התיר פינוי זבל מהרחוב בקבלנות דבשל רבים ליכא חשדא (ומש"כ לא להקל במקום שאין כן המנהג משום חילול השם, לא שייך במקומנו) ואע"ג דבימינו יש חשדא גם ברבים, פירסום מבטל את החשד, כמש"כ לענין בנין ביהכ"נ במקום שי חשש שבלא"ה יתבטל הבנין ח"ו. ומאחר ומפורסם לכל בגלל המצב המיוחד שהוא ע"י אינו יהודי ובקבלנות נראה שמותר. (רמד א, מ"ב סקי"ח).