Home הליכות עולם בית שנבנה ע"י גוי גם בשבתות
בית שנבנה ע"י גוי גם בשבתות
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: ראובן סר מדרכי אבותיו ל"ע, "והצליח" בעסקיו. כשהחליט לבנות לו בית בשכונה יוקרתית, לקח קבלן ערבי שיבנה לו את הבית ממסד עד טפחות. הקבלן הגוי עבד גם בשבתות. כשהסתיימה הבניה סייעוהו משמים וחזר ראובן בתשובה שלימה. אחת השאלות הראשונות ששאל את רבו, מהו שישתמש בבית שבנה בקבלנות. אכן מהו הדין ומדוע?

תשובה: לכתחילה עדיף למוכרו לא"י. כתב המחבר: 'אם בנו עובד כוכבים לישראל בית בשבת באיסור נכון להחמיר שלא יכנסו בו'.
וכתב במ"ב:  שזה שכתב ש'נכון להחמיר', רק אם היה בקבלנות אלא שאסור משום מראית עין דבאמת אדעתיה דנפשיה עביד, אבל אם היו שכירי יום, מדינא אסור, לו לעולם ולאחרים 'בכדי שיעשו' שהוא מילתא דפרהסיא. ועיין בסימן שכה שיש מקילין שגם לו הוא רק בכדי שיעשו, (ורק בקבר אסור לו לעולם). ומוסיף המ"ב: שהאחרונים כתבו שכנעשה בקבלנות בדיעבד יש לסמוך על ר"ת ומותר לדור בו אפילו לעצמו. ומסכם המ"ב:  שאף לדעת המחבר שכתב: ש'נכון להחמיר שלא יכנסו בו', וכוונתו לעולם ואפילו אחרים, עכ"פ מותר להנות ממנו ולמוכרם לא"י. (רמד ג סקי"ט סק"כ וסקכ"א).