Home דברי הלכה מדיני עשיית אהל בשבת (2)
מדיני עשיית אהל בשבת (2)
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
1. כפי שכבר למדנו בשבוע שעבר, אסור לעשות אהל בשבת אפילו ארעי ואפילו אינו עושה מחיצות, כל פריסת דבר להגין אסורה בשבת. שטו א' ס"א
2. אולם יש אופנים שהדבר מותר לכתחילה, כגון באופן שכבר נפרס בערב שבת חלק מן הגג, אפילו לא נפרס אלא בשיעור של טפח, מותר להמשיך ולפרוס את כל הגג, כיון שבאופן זה הדבר נחשב כתוספת על אהל ארעי בלבד. שט"ו א' ב'
3. אבל יש ליזהר ולשים לב, שרק אם כבר נפרס שיעור של טפח על מנת להגן זה נחשב כתחילת גג, ומכאן ואילך אינו אלא מוסיף. אבל אם יריעת הגג מגולגלת ועובי הגלילה יש בו טפח, אין זה מועיל, לפי שגלילה זו לא הונחה כדי להגין, לכך אין עליהם שם גג. שט"ו ב'
4. כמו כן אם היו שני מקומות שיש בכל אחד מהם פחות מטפח, אולם אין ביניהם ג' טפחים, נחשב כאילו כולו מכוסה מדין לבוד, ורשאי להוסיף ולפרוס גג מעל פני כולו. שט"ו סי"ב
5. לכן יש ליזהר כשהולך עם עגלת תינוק, והשמש או הקור מציקים לתינוק אסור לפרוס את גגון העגלה, משום איסור עשיית אהל ארעי בשבת, אלא באחד מהאופנים הבאים:
6. אם היה פתוח הגגון מערב שבת בשיעור טפח, אפשר להוסיף ולמותחו על כל העגלה. שט"ו סי"ב
7. אם הגגון מחובר לעגלה ועשוי לנטותו ולקפלו, הרי זה כדלת הסובבת על ציריה, ומותר למותחה ולקפלה כדרכו, אף כשמתחילה לא היה פתוח בשיעור טפח. חזון איש נב, ו