Home דברי אגדה חשיבות לימוד הלכות שבת
חשיבות לימוד הלכות שבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
כתב רבינו החפץ חיים בהקדמתו למשנה ברורה הלכות שבת:
 
ראוי ונכון לכל ירא וחרד לדבר ד' לכונן חבורות ללמוד הלכות שבת כדי שלא יכשלו בם,
וכמבואר בילקוט שמעוני תחילת פרשת ויקהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת.
וידוע ששמירת שבת כתיקונה הוא קירוב לגאולה, כמו שאמרו חז"ל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין, שנאמר...