Home הליכות עולם דין גורל הנעשה בשבת
דין גורל הנעשה בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: בנו של יחזקאל חזר בשבת מחברת התהילים ובידו ספר, הוא סיפר לאביו כי עשו הגרלה בין כל המשתתפים והוא זכה. ברוב התלהבותו הוא סיפר לאביו בדיוק איך עשו הגרלה, המשגיח הביא פתקים כמספר המשתתפים, ורק על אחד היה כתוב "ספר" וכל אחד מהילדים הוציא פתק אחד. כששמע זאת יחזקאל הרצין לרגע והחל לחשוב אם היה מותר לעשות כך בשבת. אכן, מה הדין ומדוע?
תשובה: אסור. מקור הדין כתוב בשו"ע (שכב, ו) המחלק לבני ביתו מנות בשבת יכול להטיל גורל לומר למי שיצא גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלו, והוא שיהיו החלקים שוים, ואינו עושה אלא להשוותם שלא להטיל קנאה ביניהם. אבל עם אחרים אסור כיון שמקפידין זה על זה יבואו לידי מדה ומשקל. וכתב הרמ"א שאסור להטיל גורל בשבת אפי' ע"י עכו"ם. וכתב המשנ"ב (ס"ק כד) שזהו אם הוא לחלק איזה דבר, ואסור אפילו במקום שיבואו לריב, אבל להטיל גורל מי יאמר קדיש או מי יעלה לתורה מותר, שהרי היו מפיסין בשבת במקדש מי שוחט מי זורק. ובנזר הקודש הביא בשם שבות יעקב שמשמע שאין מותר רק להטיל גורל מתוך ספר כנהוג, אבל ע"י פתקאות שנכתבו מערב שבת שם כל אחד עליו ומטילין בקלפי ומוציאים פתקא מי שיעלה לס"ת אסור.