Home דברי הלכה מדיני עשיית אהל בשבת
מדיני עשיית אהל בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
1. אסור לעשות אהל בשבת, ואפילו אהל ארעי כגון שמותח סדין על גבי עמודים, כדי להגין מפני החמה וכדומה, ואפילו כשאין מחיצות לאהל זה, הדבר אסור. שט"ו א' ס"א ס"ב
2. אמנם יש חילוק בין עשיית אהל קבוע שהוא אסור מן התורה משום תולדת מלאכת בונה, לעשיית אהל ארעי שאיסורו רק משום גזירה דרבנן. שם
3. עשיית אהל האסורה, היינו כשעושה את הגג, אבל עשיית מחיצה ארעית מותרת, שלא גזרו על מחיצה ארעית משום מחיצה קבועה. שט"ו א' ס"ג
4. אמנם מחיצה קבועה אסורה משום מלאכת בונה, ואפילו מחיצה ארעית אם גורם על ידי עשייתה היתר הלכתי כגון אפשרות של טלטול או הכשר סוכה, יש חשיבות במחיצה כזו, והרי היא אסורה כבנין. שט"ו ס"ד
5. עשיית מחיצת ארעית לצניעות, כגון להפריד בין הגברים לנשים וכדומה, מותר, שאין זו מחיצה חשובה. שט"ו א' ס"ה
6. מחיצה שנעה ונדה ברוח ואינה מעכבת את האנשים מלילך שם, אף אם עושה אותה באופן קבוע מותר, כיון שהיא נחשבה ארעית מעצם צורתה, אמנם יזהר שלא יקבענה מן הצדדים באופן ששוב לא תזוז על ידי הרוח, לפי שבמקרה כזה נמצא שהוא עושה מחיצת קבע, ויש בזה איסור בונה. שט"ו א' ס"ו
7. מותר לתלות פרוכת על ארון הקודש, כיון שזה נחשב כתליית מחיצה לצניעות, שהרי יש דלת לארון הקודש. ויש מקילים אפילו אם אין דלת לארון הקודש, לפי שאין עושה זאת בשביל תורת מחיצה. שט"ו א' ס"ז