Home דברי אגדה חשמל בשבת
חשמל בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה

אמרה תורה: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אמנם הזכירה התורה אש אולם הרבה מלאכות הם מכלל מלאכת הבערת האש, וכגון הדלקת נורת חשמל או מכשיר חשמלי, הרי זה בכלל מבעיר, כיון שבהדלקתו הוא מבצע למישרין את חיבור חוט החשמל המייצר אש, למעשה בפעולה זו יש חשש לאיסורים נוספים בשבת כגון מלאכת בונה ועוד, ואין כאן המקום להאריך בדבר זה שהאריכו בו הפוסקים.

אולם יש ליזהר בדבר מאד, לא להדליק חשמל ולא לכבותו, לא להדליק שום מכשיר חשמלי ואפילו פלטת שבת לחימום האוכל וכדומה, שכל זה כרוך בעשיית מלאכות האסורות מן התורה.

בהזדמנות זו ראוי להדגיש בפני כל מבקש, כי קיימים כיום שעוני שבת מתוחכמים המדליקים ומכבים תאורה ומכשירי חשמל לפי תיכנון מראש, ובהשקעה קטנה זו נוכל להתענג ביום השבת ללא חשש חילול שבת חלילה, קיימים גמח"ים מיוחדים ברחבי הארץ להתקנת שעוני שבת אלו ללא כל ריוח כספי, אפשר לקבל מידע על גמחי"ם אלו בארגון ברכת השבת פלאפון: 0527669375 ובזכות שמירת שבת קודש ניגאל במהרה בימינו.

עדכון אחרון ב-רביעי, 17 אפריל 2013 00:56