Home הליכות עולם שימוש בבשמים לצורך דבר אחר
שימוש בבשמים לצורך דבר אחר
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: בבית הכנסת שבו התפלל מנחם היו מביאים בשבת בשמים, והמתפללים היו מברכים עליהם ומריחים. שבת אחת נפל לבנו של מנחם חלק של משחק לתוך חריץ שבקיר סמוך לרצפה. וכדי להוציאו היה צריך דבר קשה ודק. הוא שאל את אביו האם יוכל לקחת ענף אחד של בשמים ולחתוך ממנו חתיכה לצורך זה. אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: אסור. מקור ה דין כתוב בשולחן ערוך (שכב, ה) מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם ולהניף בהם לחולה. וכתב המשנ"ב (ס"ק יז) והסכימו הרבה אחרונים שמה שמותר לקטום בקשים, היינו דוקא ביד אבל לא בכלי אף דהוא קוטם להריחו ואינו מכוין כלל לעשותה כלי, ולכך אסור לקטום ההדס בסכין וכו'. ואפילו ביד אינו מותר לקטום בקשין רק להריח אבל לחצוץ בו שיניו אסור לדעת הכל.