Home דברי הלכה מדיני טלטול כלי שבתוכו מוקצה
מדיני טלטול כלי שבתוכו מוקצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה

1. כלי שמונח בה דבר מוקצה כגון "אבן", גם הקערה אסורה בטלטול, משום שהיא בסיס לדבר האסור, [ולהלן נבאר בעזרת ד' תנאי בסיס]. ש"י ז'
2. אמנם אם יש בקערה גם פירות, נמצא שהקערה הינה בסיס לדבר המותר והאסור, אם הפירות חשוביןם יותר מן המוקצה, הרי זה כאילו הכלי בסיס רק לדבר היתר, ומותרת בטלטול. ש"ט ג' ס"ט
3. אמנם מאחר שהוא מטלטל בזה גם את האבן, לכך אם יכול להשליך את הפירות מהכלי, ולחזור ולאוספם בפני עצמם, יעשה כן ולא יטלטל את הקערה עם האבן. ש"ט ג' ס"ט
4. מיהו יש ליזהר שלא יתפזרו הפירות למרחק זה מזה, כיון שבאופן זה יהיה אסור לו לאוספם, משום שזה נחשב "עובדא דחול". ש"ט סי"א
5. אם הפירות רטובים או לחים באופן שאם ישליכם ימאסו ויפסדו, יכול לטלטל את הכלי כשהאבן בתוכו, [אמנם אם הפירות מונחים בכלי בתוך שקיות נפרדות, יטלם ולא יטלטל את הכלי עם האבן]. ש"ט ג' ס"ט
6. אם יכול לנער את הכלי באופן שרק האבן יפול מתוכו, יעשה כן ולא יטלטל את האבן. ש"ט ס"י
7. אם מטלטל את הכלי משום שצריך למקום שעליו הוא מונח, לא ינער שיפול האבן שמא יפול על המקום שהוא צריך לו, [והאבן נחשב מוקצה מחמת גופו, שאסור לטלטלו אפילו לצורך מקומו], אלא יטלטל את האבן עם הקערה. ש"ט סי"ב.