Home הליכות עולם הכנת מי מלח בשבת
הכנת מי מלח בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: כשחזר אפרים בליל פסח שחל בשבת מבית הכנסת, אמרה לו אשתו כי למרות שהזכיר לה כבר בצהרים להכין את מי המלח לכרפס, שכחה לעשות זאת מרוב טרדות ההכנות לליל הסדר, וכעת שאלתה האם גם עכשיו מותר לה להכין מי מלח. אכן מה הדין ומדוע?

תשובה: מותר לעשות מעט, ובלבד שלא יהא שני שלישי מלח ביחס למים. ואם נותנים שמן על המלח ואח"כ מים מותר אפי' שני שלישי מלח. מקור הדין כתב השו"ע (שכא, ב) אין עושין מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים משום דדמי לעיבוד. אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח אסור לעשות ממנו אפי' מעט. וכתב המשנה ברורה (ס"ק י') שאם נותן שמן למים קודם שנותן המלח לתוכו או שהמלח קודם לנתינת המים לתוכו יש מקילין בזה, משום שהשמן מחליש את כח המלח מלהיות עז, ואין עליו שם מי מלח.