Home הליכות עולם נתינת מלח בסלט ירקות חיים
נתינת מלח בסלט ירקות חיים
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם

שאלה מעשית: חנה עבדה כטבחית של בית ההחלמה, לקראת סעודה שלישית הכינה בחדר האוכל קערה גדולה ובה מלפפונים חתוכים לחתיכות גדולות. כשסיימה לחתוך את המלפפונים שמה עליהם מלח והגישה אותם למחלימות. נגשה אליה אחת המחלימות, והעירה לה בעדינות כי בביתה נוהגים לא לתת מלח על מלפפון חי בשבת, ואין היא יודעת למה. חנה ענתה כי שמעה שהאיסור הוא רק כשמכינים לזמן מאוחר יותר, אבל אם ממליחים את הסלט על מנת לאוכלו מיד אין בעיה. כשהגיע רב המקום נגשה עליו חנה ובררה אצלו את הדבר. אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: אסור. מקור הדין כתוב בשו"ע (שכא, ג) אסור למלוח חתיכות צנון ד' או ה' ביחד מפני שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור מפני שהוא כמבשל. אלא מטבל כל אחת לבדה ואוכלה. וכתב המשנ"ב (ס"ק יג יד) שכן הוא הדין בכל דבר שצריך מליחה כגון בצלים ושומים ואוגרקעס חיין, ועוד כתב שכשמולחים יחד אפי' דעתו לאוכלם תיכף ולא להשהותם במלח עד שיצא מרירותם מהזיעה כדרכם, גם כן אסור. אמנם אם שופכים שם שמן או חומץ תיכף מותר, לפי שמחליש כח המלח.