Home דברי אגדה חידושי תורה של שבת קודש
חידושי תורה של שבת קודש
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
כתוב במכילתא פרשת כי תשא על הפסוק: כי אני ד' מקדישכם, מלמד שהשבהת מוספת קדושה על ישראל. מספר ר' לייב מינצברג שליט"א עובדא הוה אצל מרן החזון איש ששוחח בדברי תורה עם תלמיד חכם מפורסם מבני ירושלים הלא הוא הגאון רבי יהושע לנדוי זצ"ל ותוך כדי משאם ומתנם הגיעו לאיזה סברא דקה ועדינה, ואז התבטא החזון איש שסברא זו ניתן להשיגה רק בשבת.

וכן גם מסופר על האבני נזר שתלמיד חכם הרצה בפניו חידוש שנתחדש לו, ואמר לו האבני נזר שאין לו ספק שדבר זה נתחדש אצלו בשבת קודש, שכן גם הוא חידש זאת והיה בשבת, כי יש חידושים שרק בשבת ניתן להגיע אליהם.