Home הליכות עולם ניקוי בספוג יבש
ניקוי בספוג יבש
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: כששטפה גברת פרידמן את הצלחות לאחר סעודת ליל שבת, לא הצליחה להסיר את הלכלוך הדבוק לאחת מהן. היא לקחה את הכרית הספוגית שבה רגילים להדיח את הכילים באמצע השבוע, ורצתה לשפשף בעזרתה את הלכלוך. כיוון שחששה מסחיטה היא עשתה זאת בספוגית יבשה לגמרי בלא מים, ושיערה כי המים שעל הצלחת אינם רבים כדי שיחשב כסחיטה. לאחר מעשה שאלה את בעלה האם הדבר מותר. מה הדין ומדוע?

תשובה: הביאור הלכה העלה דבר זה בספק לדינא. מקור הדין: כתב השולחן ערוך (שכ, יז) "ספוג אין מקנחין בו אלא א"כ יש בו בית אחיזה גזירה משום סחיטה". וכתב בביאור הלכה (ד"ה ספוג) שאם הוא ספוג יבש הא"ר והתו"ש מצדדים להחמיר משום שלא חילקו בדבר, וברש"י לכאורה לא משמע כן, וצ"ע לדינא.