Home דברי הלכה מדיני טלטול מוקצה
מדיני טלטול מוקצה
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי הלכה
1. דבר שהוא מוקצה אסור לטלטלו בשבת, אולם מותר ליגוע בו אם בנגיעה זו אינו מנענעו כלל. ש"ח מב
2. לכן מותר ליגע במנורה ובתנור וכיו"ב, אף על פי שהם מוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסבור, לפי שבנגיעה בהם אינו מנענעם כלל. ש"ח ג
3. כיום יש מנורות שמורכב עליהם מכסה שניתן להזיזו בכדי להסתיר אור המנורה, הורה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שמותר להזיז המכסה בשבת, כיון שהדבר מיועד לכך, ומחמת כן אינו נחשב כמוקצה. שולחן שלמה.
4. אמנם אם הנגיעה היא לצורך המוקצה, כגון שכופה כלי על המוקצה כדי לשומרו, נחלקו הפוסקים אם מותר ליגע בו אף בלי טלטול, דעת המגן אברהם לאסור בזה אפילו בנגיעה, ודעת המגיד משנה להתיר בו נגיעה ככל נגיעה במוקצה, וכן הכרעת הגר"א. ש"ח סי"ז ועי' ש"י ו סכ"ב
5. איסור טלטול מוקצה הוא רק כשמטלטל את המוקצה בידים, אבל אם מנענעו על ידי נפיחה ברוח הפה וכדומה מותר, שדבר זה נחשב כטלטול לאחר יד. ש"ח ג מג
6. וכן מותר ליטול דבר היתר המונח על דבר מוקצה, אף אם על ידי זה המוקצה מיטלטל, כיון שאין זה טלטול בידים אלא מן הצד לצורך דבר היתר. ש"ח ג סי"ט.