Home דברי אגדה חיזוק ללימוד תורה בשבתות וימים טובים
חיזוק ללימוד תורה בשבתות וימים טובים
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
רבינו אבגדור הצרפתי ז"ל שהיה אחד מבעלי התוס' כותב בספרו על התורה, זהו שאמר הכתוב עת לעשות לד' הפרו תורתיך, בירושלמי דברכות (פ"ט ה"ה) מפרש בעת המפזרים כנוס, פי' בשעה שבני אדם מטיילין בשבתות וימים טובים אז כנוס רגליך ולמוד תורה ותדרוש להם, ובזכות זה יבוא משיח וימהר הקץ, כי עת לעשות לד' בגימטריא הקץ אלף ושל"ה עם הג' תיבות משלימות לו. עפ"י הפסוק בדניאל י"ב אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה.