Home הליכות עולם עירוב ענבים ביין כשיתבקעו בשבת
עירוב ענבים ביין כשיתבקעו בשבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: ליעקב קשה מאד לשתות יין, ולכן הוא עושה בכל שנה מיץ ענבים בביתו בחבית קטנה. שנה אחת הוא מצא רק ענבים ירוקים לעשות מהם מיץ, וכיון שחשש שהמיץ יצא לבן וחיוור רצה להוסיף ענבים שחורים לחבית. רק לאחר מספר ימים כשכבר היה המיץ בחבית מוכן מצא ענבים שחורים, וכיון שהדבר היה ביום שישי בצהריים, שכח להוסיף אותם לחבית לפני שבת. בליל שבת כשניגש לקחת קצת מהמיץ החדש לקידוש נזכר בזה, וכיון שהענבים השחורים היו רכים מאד וחשש שיתקלקלו עד אחרי שבת, רצה להכניסם לחבית מיד אף שידע שיתבקעו בשבת. הוא הלך קודם לשאול בעצת רבו האם מותר להכניסם לחבית בשבת. אכן, מה הדין ומדוע?

תשובה: מותר. ומקור הדין: כתב השולחן ערוך (שכ, ב) אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אע"פ שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית מותר לשתותו בשבת. שכל היין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית. וכתב המשנה ברורה (ס"ק יד) כתבו האחרונים שמותר לתת ענבים בשבת בתוך היין שיבקעו ויוציאו יינם.