Home הליכות עולם ריסוק קוביות קרח בתוך מים
ריסוק קוביות קרח בתוך מים
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: כשחזר יעקב בשבת מהישיבה לביתו הגישו לו כוס מים עם קוביות קרח, יעקב שרצה שהקרח ימס מהר ויקרר היטב את המים לקח כפית, והחל לרסק במרץ את הקוביות שבכוס. אביו שראה במעשיו הציע לו לבדוק תחילה אם מותר להמיס באופן זה. אכן, מה הדין ומדוע?
תשובה: יש בזה שתי דעות. כתב השו"ע (שכ, ט יג) השלג והברד אין מרסקין אותם, כלומר שאסור לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיהם, אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים והוא נמוח מאליו ואינו חושש. וכתב המשנה ברורה (לג, לט) דכיון שלא עשה מעשה בידים לא גזרו בו חכמים, ויש מתירין אפילו לרסק בידים לתוך הכוס. והטעם כיון שנתערב במה שבתוך הכוס ואינו עומד בפני עצמו לא גזרו בו כלל.