Home הליכות עולם ריסוק קוביות קרח שלא בתוך מים
ריסוק קוביות קרח שלא בתוך מים
מקבץ שבת הלכה ואגדה - הליכות עולם
שאלה מעשית: בני משפחת כהן התארחו בשבת בבית הבראה. בסעודת הבוקר נפלה מידו של אחד המלצרים קערת פלסטיק גדולה ובה קוביות קרח. הילדים שבמקום החלו לדרוך להנאתם על קוביות קרח ולרסקם, משרצו ילדי משפחת כהן להצטרף אליהם, אמר להם אביהם כי אינו בטוח שמותר לעשות זאת בשבת. אכן מה הדין בזה ומדוע?
תשובה: אסור. מקור הדין כתוב בשו"ע (שם) השלג והברד אין מרסקין אותם, כלומר שאסור לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיהם. וכתב המשנה ברורה (לג לט) שדבר זה דומה למלאכה שבורא מים אלו ואסור מדרבנן. וטעם נוסף בדבר גזירה שמא יסחוט את הפירות העומדין למשקין.
וכתב עוד השו"ע דורס שלג ברגליו ואינו חושש. וכתב המשנה ברורה שאף אם השלג נימוח וזב על ידי זה מותר כיון שהוא אינו מתכוין לזה. והט"ז כתב כיון שהוא דבר שאי אפשר ליזהר בו לא גזרו חכמים, ושתי ההיתרים הללו לא שייכים במקרה ששל השאלה.