לימוד התורה בשבתות וימים טובים יש בו ענין מיוחד שהוא מסייע בקירוב ביאת המשיח, כך כותב רבינו אביגדור הצרפתי שהיה אחד מבעלי התוספות, וסמך דבריו על הפסוק "עת לעשות לד' הפרו תורתיך", ובירושלמי בברכות (פ"ט ה"ה) מפרש כוונת הפסוק שהעת הזאת היא בעת המפזרים אז אתה כנוס, כלומר בשעה שבני אדם מטיילין בשבתות וימים טובים ובטלים מן התורה, אז אתה כנוס רגליך לבית המדרש ולמוד תורה ותדרוש להם, ובזכות זה יבוא המשיח וימהר קץ גאולתינו, כי "עת לעשות לד'" עולה בגימטריא "הקץ אלף ושל"ה" עם הג' תיבות משלימות לו, על פי הפסוק שנאמר בדניאל "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה".
 
החפץ חיים היה רגיל לומר, שהלא השבת נקראת כלה, כמו שאנו אומרים לכה דודי לקראת כלה, ואמרו בגמ' בבא קמא לב. אמר רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא. מי הוא החתן של השבת?! הלא כנסת ישראל השומרת על השבת, ואם החתן אכן מכבד כראוי את הכלה, אז המחותן אבי הכלה שהוא הקדוש ברוך הוא נותן מתנות טובות לחתן, וזהו מה שאמרה תורה ויברך אלקים את יום השביעי וכו'.