Home
ברכת השבת
שבת פרשת וישב
מידע כללי - מידע כללי

שבת פרשת וישב

 

עלון ישא ברכהעלון זיסקייט עלון מתיקות הפרשהעלון שערי יוסף

 
ברוכים הבאים לאתר ברכת השבת PDF 
מידע כללי - מידע כללי

בס"ד

ברוכים הבאים לאתר ארגון "ברכת השבת"!

ארגון שלנו עוסק ב:

* סיוע לשמירת שבת קודש

* התקנת שעוני שבת במחיר המוזלת באזור מרכז

* הפצת חומר (חוברות, מדבקות, פתקיות) בבתי ספר ובמרכזים שונים

ניתן לפנות אלינו להזמנת שעוני שבת, ולסיוע לשמירת שבת

בטלפון: 052-7669374-5

עדכון אחרון ב-שישי, 14 אוגוסט 2015 00:06
 
דברי אגדה על קבלת השבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
בגמרא מסכת שבת קיט: רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלוין לאדם בערב שבת ביציאתו מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצאו נר דלוק ושלוחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו.
 
כתוב בישעי' הנביא "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך", ודרשו חכמינו ז"ל במסכת שבת קיג. וכבדתו, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. והביא רב ניסים גאון שם מדברי התוספתא על הפסוק ויברך אלקים את יום השביעי ברכו בעטיפה, והיינו בעטיפת בגדים נאים לכבוד השבת.
 
ועוד אמרו חכמינו ז"ל במסכת שבת קיד. מנין לשינוי בגדים שהוא דרך כבוד מן התורה, שנאמר אצל אהרן הכהן ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, ופירש המהרש"א שכוונת הגמרא ממה שכתוב אצל בגדי הכהן שהם "לכבוד ולתפארת".

עדכון אחרון ב-חמישי, 08 אוגוסט 2013 15:17
 
מנהגי חז"ל בערב שבת
מקבץ שבת הלכה ואגדה - דברי אגדה
בגמרא מסכת בבא קמא לב. אמר רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא, ופירש"י שהיה יוצא לקראת שבת המלכה כאדם היוצא לקבל פני המלך. רבי ינאי היה מתעטף ונעמד ואומר בואי כלה בואי כלה.

ובגמרא מסכת שבת כה: אמר רב נחמן בר רב זבדא ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב, הדלקת נר בשבת חובה רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות, ואני אומר מצוה. מאי מצוה? דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי ערב שבת, מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות.

עוד נאמר בגמרא מסכת שבת קיט: אמר רב המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם ומניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו "וסר עונך וחטאתך תכופר".

עדכון אחרון ב-חמישי, 08 אוגוסט 2013 15:17
 
שעון שבת
מידע כללי - מידע כללי

בשורה משמחת

 

שעון שבת במחיר גמ"ח
חיבור בלוח החשמל ע"י חשמלאי מוסמך

 

עלות: 200 ש"ח במקום 350 ש"ח

 

לפרטים: 052-7669374-5

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 

ניתן להשיג
שעון שבת נייד למזגן,
שעון שבת רגיל לפלטה, מאוורר ועוד.

 

הסבר של הרב זמיר כהן שליט"א על שעון שבת

 

 

 

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 03 נובמבר 2015 02:38
 
מאמרים נוספים...
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL